Christian 3.s danske Bibel

[1035]

II

OC eder ocsaa / der i vaare døde / formedelst Offuertrædelse oc Synd / i huilcke i vandrede nogen stund effter denne Verdens laab / oc effter den Første / som regnerer i lucten / som er / effter Aanden / der i denne tid haffuer sin gerning vdi vantroens Børn / Jblant huilcke wi oc alle nogen stund haffde vor omgengelse / vdi vort Kødz lyst / oc giorde Kødens oc fornufftens vilie / Oc wi vaare ocsaa vredens Børn aff Nature / lige som ocsaa de andre.

Men Gud som er rig aff Barmhertighed / formedelst sin store kærlighed / met huilcken hand elskte oss / Der wi vaare døde i synden / da giorde hand oss leffuendis i Christo (Thi at i ere bleffne salige aff naade) oc hand opuecte oss met hannem / oc sette oss met hannem i det Himmelske væsen / vdi Christo Jhesu / Paa det hand vilde giffue til kende i den tilkommende tid hans Naadis offuerflødige Rigdom / formedelst hans godhed offuer oss i Christo Jhesu. Thi at i ere bleffne salige aff Naade / formedelst Troen / Oc det icke aff eder selff / Det er Guds Gaffue / icke aff Gerninger / Paa det nogen skal icke rose sig. Thi at wi ere hans Gerning / skabte i Christo Jhesu / til gode gerninger / til huilcke Gud tilforn beredde oss / at wi skulle vandre der vdi.

Der faare tencker der paa / at i som vaare vdi fordom tid Hedninge effter Kødet / oc bleffue kallede Forhud / aff dem / som kalledis Omskærelse effter Kødet / som skeer met haanden / At i paa den samme tid vaare vden Christo / fremmede oc vden Jsraels Borgerskaff / oc fremmede fra Foriettelsens Testamente / Der faare haffde i inted Haab / oc vaare vden Gud i Verden.

Men nu / i som ere vdi Christo Jhesu / oc vaare vdi fordom tid longt borte / i ere nu komne nær til / formedelst Christi Blod. Thi hand er vor Fred / som giorde Jt aff dem baade / oc nedbrød det Gerde som der vaar emellem / J det / at hand formedelst sit Kød borttog det Findskaff / som vaar / Lowen / huilcken der vaar skicket i bud / Paa det at hand aff Tuende vilde skabe it nyt Menniske i sig selff oc gøre fred / oc at hand vilde forlige dem baade met Gud i it Legeme / formedelst Kaarsset / Oc hand haffuer ihieslaget Findskabet / formedelst sig selff. Oc hand er kommen / oc haffuer forkyndet eder Fred i Euangelio / i som vaare longt fra / oc dem som vaare nær / Thi at formedelst Hannem haffue wi baade sammen Tilgong / vdi en Aand / til Faderen.

Saa ere i icke nu mere Gester / oc Fremmede / Men Borgere met de Hellige / oc Guds indbyggere opbygde paa Apostlernis oc Propheternis grunduol / der som Jhesus Christus er Hiørnestenen / Paa huilcken den gantske Bygning er tilhobe sæt / oc voxer / til it helligt Tempel / vdi HERREN / Paa huilcken i bliffue oc bygde / til Guds Bolig / i Aanden.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.