Christian 3.s danske Bibel

[1034]

S. Pauli Epistel til de Epheser.

I.

PAulus Jhesu Christi Apostel / Formedelst Guds vilie.

De Hellige i Epheso / oc dem som tro paa Christum Jhesum.

Naade vere met eder oc Fred / aff Gud vor Fader / oc den HERRE Jhesu Christo.

Loffuit vere Gud oc vor HERRJS Jhesu Christi Fader / som velsignede oss met allehonde aandelig Velsignelse / i det Himmelske Gode / formedelst Christum / Lige som hand oc vdualde oss formedelst hannem før end Verdens Grunduol bleff lagd / At wi skulde vere hellige oc wstraffelige faar hannem i kærlighed. Oc hand beskickede oss til Børns vdkaarelse faar Sig selff / formedelst Jhesum Christum / effter sin vilies velbehagelighed / Sin herlige Naade til loff / formedelst huilcken hand giorde oss behagelige / i sin Elskelige.

J huilcken wi haffue Forløsning / formedelst hans Blod / som er Syndernis Forladelse / Effter hans Naadis Rigdom / huilcken oss er rigelige vederfaren / formedelst allehonde Visdom oc Klogskaff / Oc hand loed oss vide sin vilies Hemmelighed / effter sin velbehagelighed / Oc hand førde den samme frem formedelst hannem / at det skulde predickis / der tiden vaar fuldkommen / Paa det at alle ting skulde befattis tilsammen i Christo / baade det som er i Himmelen oc paa Jorden / formedelst hannem selff. Ved huilcken wi ere oc komne til Arffuedeel / wi som tilforn vaare beskickede / effter hans Forsyn / som gør alle ting / effter sin vilies Raad / Paa det at wi kunde noget vere hans Herlighed til loff / wi som tilforn haabedis til Christum.

Formedelst huilcken i haffue oc hørt Sandheds Ord / som er / Euangelium om eders Salighed / Formedelst huilcken i oc ere bleffne / der i trode / beseglede met Foriettelsens hellige Aand / som er vor Arffuis pant / til vor Forløsning / at wi skulde bliffue hans Eyedom / hans Herlighed til loff.

|1035 Der faare ocsaa ieg / effter at ieg hørde om den Tro hoss eder / til vor HERRE Jhesum / oc om eders kærlighed til alle Helligen / Da lader ieg icke aff at tacke faar eder / oc ihukomme eder i mine bøner / At vor HERRJS Jhesu Christi Gud / herlighedens Fader / skal giffue eder vishedens oc obenbarelsens Aand / til sin egen bekendelse / oc opliuse eders forstandz øyen / At i kunde kende / huilcket det Haab er som i ere kallede til / oc huilcken hans herlige Arffuis Rigdom er / til hans Helligen / Oc huilcken der er hans Krafftis offueruettis storhed mod oss / wi som tro effter hans mectige styrckis gerning / huilcken hand giorde i Christo / der hand opuecte hannem fra de Døde / oc sette hannem hoss sin høyre Haand / i Himmelen / offuer alle Førstedøme / Vold / Mact / Herredøme / oc alt det som kand neffnis / icke aleniste i denne Verden / men ocsaa i den tilkommende. Oc hand lagde alting vnder hans Føder / oc hand sette Hannem til Menighedens Hoffuit offuer alting / huilcken der er hans Legeme / som er hans opfyldelse / der opfylder alting i alle.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.