Christian 3.s danske Bibel

[1040]

IIII.

LJge saa / mine Elskelige oc ynskelige Brødre / min Glæde oc min Krune / bliffuer saa stadige i HERREN / i Elskelige. Jeg formaner Euodian / oc ieg formaner Syntichen / at de haffue it sind i HERREN . Ja ieg beder oc dig / min trofaste Stalbroder / hielp dem / som haffue stridet met mig i Euangelio / met Clemen oc de andre mine Hielpere / huilckis naffn der ere i Liffsens Bog.

Glæder eder i HERREN altid / oc atter / siger ieg / glæder eder. Lader eders Sactmodighed vere obenbare faar alle Menniske. HERREN er nær. Sørger inted / Men i alle ting lader eders Begering obenbaris i eders bøn oc formanelse / met Tacksigelse faar Gud. Oc Guds Fred / som er høyre end al fornufft / beuare eders hierte oc sind i Christo Jhesu.

|1041 Fremdelis kære Brødre / huad som er sant / huad som er erligt / huad som er retferdigt / huad som er kyskt / huad som er elskeligt / huad som lyder vel / Er nogen sted nogen dygd / er nogen loff / da giffuer der act paa / Huilcket i oc haffue lært oc anammet / oc hørt oc seet paa mig / det gører / Saa skal Fredens HERRE vere met eder.

Jeg er oc gantske glad / i HERREN / at i ere komne til eder igen / til at sørge for mig / alligeuel at i altid haffue sørget / Men tiden vilde det icke lide / Dette siger ieg icke for nød skyld / Thi ieg haffuer lært / hoss huilcke ieg er / at lade mig nøye. Jeg kand vere fornedret / oc ieg kand vere ophøyet / Jeg er skickelig i alle ting oc hoss alle / baade at vere mæt oc hungre / at haffue baade offuerflødelige oc lide brøst. Jeg formaa alting / formedelst den som gør mig mectig / Christus. Dog giorde i vel / at i toge eder min drøffuelse til.

Oc i aff Philippen vide / At fra Euangelij begyndelse / der ieg drog vd aff Macedonia / da haffuer ingen Menighed delet met mig / at regne effter vdgifft oc indtect / vden i alene / Thi at i sende til Thessalonicam til min nødtørfftighed / en gong / oc atter der effter end en gong. Jcke at ieg søger nogen Gaffue / Men ieg søger effter / at Fructen skal vere offuerflødig i eders Regenskaff / Thi ieg haffuer alting / oc ieg haffuer offuerflødelige. Jeg bleff opfylt / der ieg anam mede formedelst Epaphroditum / det som kom fra eder en sød luct / it tacknemeligt Offer / Gud behageligt. Men min Gud opfylde al eders Nødtørfftighed / effter sin Rigdom / i den Herlighed vdi Christo Jhesu. Gud oc vor Fader / vere ære fra euighed til euighed / Amen. Hilser alle Helligen i Christo Jhesu. De Brødre som ere hoss mig / hilse eder. Alle Helligen hilse eder / men be synderlige de aff Keyserens Huss. Vor HERR J S Jhesu Christi Naade vere met eder alle / A M E N.

screffuit aff Rom / ved Epaphroditum. ❧ ❦

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.