Christian 3.s danske Bibel

[1043]

III.

ERe i nu opstandne met Christo / Da søger det som er offuen til / der som Christus er / sidendis hoss Guds høyre haand / Tracter effter det som er offuen til / icke effter det som er paa Jorden. Thi at i ere døde / oc eders Legeme ere skiulte met Christo / i Gud. Men naar Christus som er eders Liff / obenbarer sig / da skulle ocsaa i obenbaris met hannem / vdi Herlighed.

Saa dræber nu eders Lemmer / som ere paa iorden / horeri / wrenlighed / skendelig brynde / ond |1044 Lyst / oc Gerighed (som er Affguderi) For hues skyld Guds vrede kommer offuer vantroens Børn / Jblant huilcke i ocsaa vandrede vdi fordom tid / der i vandrede der vdi. Men legger nu alting aff eder / Vrede / Grumhed / Ondskaff / Bander / Skendzels ord aff eders mund / liuger icke at huer andre. Affører det gamle Menniske met sine gerninger / Oc ifører det Ny / som skal fornyss til bekendelse / effter hans rette Billede / som hannem skabte / Der som icke er Greke / Jøde / Omskærelse / Forhud / Wgreke / Schyta / Fri / Men Christus er alting oc i alle.

Saa ifører eder nu / som Guds vdualde Helligen oc Elskelige / hiertelig Barmhertighed / Venlighed / Ydmyghed / Sactmodighed / Taalmodighed / Oc den ene fordrage den anden / oc forlader huer andre / der som nogen haffuer Klaagemaal mod den anden / Lige som Christus forlod eder / saa skulle oc i. Oc offuer alting da fører eder i kærlighed / som er fuldkommenheds Baand / Oc Guds fred regnere i eders hierte / til huilcken i oc ere kallede / i it Legeme / Oc verer tacknemelige.

Lader Christi ord bo rigelige iblant eder / i al Visdom / Lærer oc formaner eder selff / met Psalmer oc Loffsange / oc aandelige deylige Viser / oc siunger faar HERREN i eders hierte. Oc alt det som i gøre / met ord eller met gerninger / Det gører alt sammen i vor HERR J S Jhesu Naffn / Oc tacker Gud oc Faderen formedelst hannem.

J Hustruer / verer eders Mend vnderdanige i HERREN / lige som det sig bør. J Mend / elsker eders Hustruer / oc verer icke bittere mod dem. J Børn / vere Foreldrene lydige i alle ting / Thi det er HERREN behageligt. J Fedre / Vecker icke eders Børn op til trette / Paa det de skulle icke bliffue mistrøstige.

J Tienere / verer eders legemlige Herrer lydige i alle ting / Jcke met Tienste faar øyen / som at behage Mennisken / men met hiertens enfoldighed / oc met Guds fryct. alt det som i gøre / det gører aff hiertet / som faar HERREN / oc icke faar Mennisken / Oc vider / at i skulle faa Arffuens betalning aff HERREN / Thi at i tiene den HERRE Christo. Men huo som gør wret / hand skal faa / den wret som hand giorde / Oc der gelder ingen Personis anseelse. J Herrer / beuiser Tienerne / det som ret oc lige er / Oc vider / at i haffue oc en HERRE i Himmelen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.