Christian 3.s danske Bibel

[1043]

II.

JEg lader eder oc vide / huordan en Strid ieg haffuer for eder oc for dem i Laodicea / oc alle som icke haffue seet min Persone i Kødet / Paa det deris Hierte maatte formanis oc bebindis til sammen / i kærlighed / til al vist forstandis Rigdom / til at kende Guds oc Faderens oc Christi hemmelighed / J huilcken alle visdoms oc bekendelsis Liggendefæ ligge skiulte.

Jeg siger oc der om / At ingen skal besuige eder met fornumstig Tale. Thi alligeuel at ieg icke end er der effter Kødet / saa er ieg dog hoss eder i Aanden / ieg glæder mig / oc seer eders skickelse / oc eders faste tro til Christum. Lige som i nu haffue anammet den HERRE Christum Jhesum / saa vandrer i hannem / oc verer rodfeste oc opbygde i hannem / oc verer faste i troen / lige som i ere lærde / oc verer rigelige tacknemmelige i hende.

Seer til / at ingen berøffuer eder met Philosophia oc løss besuigelse / effter Menniskens Lærdom / oc effter Verdens Skickelse / oc icke effter Christum / Fordi at den gantske Guddommeligheds fuldkommelighed boer i Hannem legemlige / oc i ere fuldkomne i hannem / huilcken som er Hoffuedet faar alle Førstedøme oc øffrighed / J huilcken i oc ere omskaarne / met den Omskærelse vden hender / ved det syndelige Legemis affleggelse i Kødet / som er / met Christi omskærelse / i det / at i ere begraffne met hannem formedelst Daaben.

J huilcken i ere oc opstandne / formedelst Troen / som Gud forarbeyder / huilcken hannem opuecte fra de Døde. Oc hand giorde eder ocsaa leffuende met hannem / Der i vaare døde i Synden / oc vdi eders Kødz Forhud / Oc hand forlod oss alle Synder / oc vdslette den Haandscrifft / som vaar imod oss / huilcken der bleff ved Skickelser / oc vaar oss imod / oc hand tog hende bort / oc slo hende til Kaarsset / oc hand røffuede Førstedøme oc de Veldige / oc bar dem obenbarlige til syne / oc giorde en Seyer aff dem / formedelst Sig selff.

Saa lader nu ingen gøre eder samuittighed i Mad eller vdi Dricke eller i beskickede Hellige dage / eller ny Maane / eller Sabbather / Huilcket er en Skugge om det som tilkommende vaar / Men Legemet selff er i Christo. Lader ingen vndrycke Maalet faar eder / som gaar effter sin egen vduelelse / vdi ydmyghed oc Englis aandelighed / huilcket som hand aldri haffuer seet / oc er vden sag opblæsd i sit kødelige sind / Oc hand holder sig icke til Hoffuedet / aff huilcket det gantske Legeme faar hielp / formedelst Leder oc samkomme / oc holder sig tilsammen / oc voxer saa til Guddommelig storlighed.

Der som i da nu ere affdøde met Christo fra Verdens Skickelser / hui lade i da fange eder met Skickelser / lige som i leffuede end nu i Verden? (huilcke som sige) Du skalt icke tage paa det / Du skalt icke smage det / Du skalt icke røre ved det / huilcket sig dog fortærer vnder henderne / oc er Menniskens Bud oc Lærdom / Som haffue Visdoms skin / formedelst egen vdualt Aandelighed oc Ydmyghed / oc der met / at de icke spare Legemet / oc icke gøre Kødet sin ære / til sin nødtørfftighed.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.