Christian 3.s danske Bibel

[1046]

V.

MEn om den tid oc stund / kære Brødre / gøris det icke behoff at scriffue eder til / Thi at i vide selff visselige / at HERRENS dag skal komme / lige som en Tyff om natten. Thi naar som de sige / Det er fred / Her er ingen fare / Da skal forderffuelsen hastelige falde dem offuer / Lige som pinen en fructsommelig Quinde / oc de skulle icke vndfly.

|1047 Men i / kære Brødre / ere icke i mørcket / at den dag skal gribe eder som en Tyff / J ere alle sammen Liussens Børn oc dagens Børn. Wi ere icke aff natten oc ey aff mørcket. Thi lader oss nu icke soffue / som de andre / men lader oss vaage oc vere ædrue. Thi de som soffue / de soffue om natten / oc de som ere druckne / de ere druckne om natten. Men wi som høre dagen til / skulle vere ædrue / Jførde met Troens oc kærligheds Krefft / oc met Haabens Hielm til Salighed. Thi Gud sette oss icke til vrede / men at beside Salighed / formedelst vor HERRE Jhesum Christum / som døde for oss / Paa det / at huad helder wi vaage eller soffue / skulle til lige leffue met hannem. Der faare formaner eder indbyrdis / oc opbygger den ene den anden / lige som i oc gøre.

Oc wi bede eder / kære Brødre / at i ville kende dem som arbeyde iblant eder / oc ere eders Forstandere i HERREN / oc formane eder / Elsker dem diss mere / for deris gerning skyld / oc verer fredsommelige met dem. Wi formane oc eder / kære Brødre / at i ville formane de Wtuctige / Trøster de Mistrøstige / Fordrager de skrøbelige / Verer taalmodige mod huer mand. Seer til / at ingen betaler nogen ont met ont / Men legger eder altid effter det gode / baade indbyrdis oc imod huer mand. Verer altid glade / Beder vden affladelse / Verer tacknemmelige i alle ting / Thi det er Guds vilie / i Christo Jhesu til eder. Vdslycker icke Aanden. Foracter icke Prophecier. Men prøffuer alting / oc beholder det Gode. Skyr alt det som haffuer en ond skin. Oc hand som er Fredens Gud / hellige eder i alle maade / oc eders gantske Aand met siel oc Legeme / skal beuaris wstraffelig til vor HERR J S Jhesu Christi tilkommelse. Hand er trofast / som eder kallede / huilcken som det oc skal gøre. Kære Brødre / beder for oss. Hilser alle Brødre met den hellige Kyss. Jeg besuer eder ved HERREN / at i lade læse denne Epistel faar alle hellige Brødre. Vor HERRJS Jhesu Christi Naade vere met driffuiseder / A M E N. Den Første Epistel til de Thessalonicher / screffuen aff Athene.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.