Christian 3.s danske Bibel

[1047]

Den Anden S. Pauli Epistel / til de Thessalonicher.

I.

PAulus oc Siluanus / oc Timotheus.

Menigheden i Thessalonica / vdi Gud vor Fader / oc den HERR E Jhesu Christo.

Naade vere met eder oc Fred aff Gud vor Fader / oc den HERRE Jhesu Christo.

Wi skulle altid tacke Gud for eder / kære Brødre / som det er tilbørligt / Thi eders Tro voxer meget / oc den Kærlighed som huer haffuer til den anden / formeris iblant eder alle / Saa / at wi rose oss aff eder iblant Guds Menighed / aff eders taalmodighed oc tro / i al eders forfølgelse oc drøffuelse / som i lide.

Huilcket der giffuer til kende / at Gud skal døme rettelige / oc at i bliffue verdige til Guds Rige / for huilcket i oc lide. Effterdi det er ret hoss Gud at betale dem drøffuelse / som legge eder drøffuelse paa / Men eder som lide drøffuelse / rolighed met oss / Naar den HERRE Jhesus bliffuer nu obenbaret aff Himmelen / met sin Krafftis Engle / oc met Jldlue / at giffue heffn offuer dem / som icke kende Gud / oc offuer dem / som icke haffue veret vor HERR J S Jhesu Christi Euangelio lydige. Huilcke der skulle lide pine / den euige forderffuelse fra HERRENS ansict / oc fra hans herligheds Mact / naar hand skal komme / at obenbaris herlige met sine Helligen / oc vnderlige met alle dem som tro / Thi i trode vort Vidnisbyrde til eder om denne samme Dag.

|1048 Der faare bede wi ocsaa altid for eder / at vor Gud skal gøre eder verdige til det Kald / oc opfylde al godheds behagelighed / oc Troens Gerning i Krafft / Paa det / at vor HERR J S Jhesu Christi Naffn skal prisis i eder / oc i vdi hannem / effter Guds Naade / oc den HERRJS Jhesu Christi.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.