Ludwig Dietz: Een ny handbog med Psalmer oc aandelige lofsange.

[62r]

¶ Tesse effterfølgende tre sange ere vdtagne aff thet Swenske Exemplar.

¶ The. x. Guds bud/ med the noder som Saa taler then vwÿse mund siungis med.

|62vTHen som wil een Christen hede/
oc ret thet naffn bære/
han skal the thÿ budord wide/
som rette reglen ere/
med Guds finger ÿ steentaffler schreffne/
oc wore paa Sinai bierg wdgiffne/
giennom then trofaste Mosen.
Tenck paa att tw holder mÿne bud/
oc lær hwad tw skalt giøre/
siger til oss wor Herre Gud/
som lærde loffuen førre/
Haff meg for thÿn Herre Gud alleen/
oc holt meg troen skiær oc reen/
oc fly fremmede guder.
Oc mit naffn giør wurdning med/
thet er wel werd all heder/
om tw lader misbruge thet/
worder ieg paa teg wreder.
Saa skaltu wide thet er mÿn log/
att tw giør hellig Sabbats dag/
oc lad meg ÿ teg wercke.
Fader oc moder hedre wel/
saa mottw lenge leffue.
Oc slaa ey thÿn næste ihiel.
Oc hoor skaltw ey driffue.
Tw skalt ey stiæle. Ey falst witne bære.
Oc ey thÿn næstis høstru begære.
Eller hans eyedome.
|63rTesse ere budordene alle/
som lære oss Guds wilie/
them hwert menniske holde skal/
oc them ey fraa seg skilie/
Troen kræffue the try første budord/
ÿ kierlighed worde the andre fuldgiord/
nar Gud giffuer sÿn naade.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.