Ludwig Dietz: Een ny handbog med Psalmer oc aandelige lofsange.

[63v]

¶ Then. xj. Psalme Saluum me fac. Med the noder som thenne nest for schreffne wÿse siungis med.

O Herre Gud aff himmerig/
wÿ maa thet alle klage/
att werden er vlydig teg/
thet see wÿ alle dage.
Thÿne ord forsmaas thet er thess wer
att ingen haffuer sandhed kiær/
løgen haffuer machten fanged.
|64rNw lærer hwer sÿn eghen dicht/
som Gud kaller menniskens paafund/
thet sandhed er holler man falskhed ligt/
dog thet aff Gud haffuer sÿn grund.
Thet seer man wel for øgen her/
then farlige tÿd nw kommen er/
som Apostlene oc Christus om talde.
Guds tiænnist er wend til skrympterÿ/
synd er ÿ hiertet inde/
for Gud er thet eet geckerÿ/
thet faa wÿ sielluff att finde.
Mand skall thet giøre som Gud oss bød/
hielpe wor næste ÿ all sÿn nød/
kierlighed fulkommer loffuen.
Wÿ haffue lenge farid wild/
thÿ ingen haffuer oss wochtid/
oc dieffuelen gaff ther raaden till/
at Guds ord word foractid.
Then fore oss gick wor blind som wÿ/
oc kunde ey see then wilde stÿ/
ther fore tha motte wÿ falde.
Men tag wære teg nw Jesu Christ/
som lod teg thet forbarme/
att dieffuelen sweeg oss med sÿn list/
wÿ ware nw fanger arme/
nw lader tw oss faa thÿne ord/
med thennom ret frÿ ere wÿ nw giord/
aff dieffuelsens falske lære.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.