Ludwig Dietz: Een ny handbog med Psalmer oc aandelige lofsange.

[24r]

¶ Then. cix. Psalme/ Dixit dominus domino meo.Psalm. cix.

HErren sagde til mÿn Herre/
sid hooss mÿn høgre hand.
Saa lenge ieg legger thÿne fiende/
een fodskammel vnder thÿne fødder.
Herren skall wdsende aff Sion thÿn sterckheds spÿr/
haff herredømme mit iblant thÿne fiender.
Thit folk skal ther wære welwilige/
wdi hellige smøcke paa thÿn sterckheds dag.
Vdaff moders lÿff skall komme
thÿn fødelsis dwg med morgen stund.
Herren haffuer sorid oc thet hannwm icke angrer
tw æst effter Melchizedecks skick/ een prest ewindelig.
Herren wid thÿn høgre hand/
skall slaa konger paa sÿn grumheds dag.
Han skal dømme iblant hedninger|24vne/
opfylde dale med døde kroppe:
oc sønder slaa ett howid offuer mange lande.
Han skall dricke paa wæyen aff een bæck/
ther fore skall han opløffte howedet.
Aere wære Gud fader oc Gud Søn:
oc Gud then Helliaand.
Som wærit haffuer aff begyndelsen/
nw oc altÿd/ oc bliffuer til ewig tÿd. AMEN.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.