Ludwig Dietz: Een ny handbog med Psalmer oc aandelige lofsange.

[24v]

¶ Then. ij. Psalme/ Quare fremuerunt gentes.

HWor fore stormede the hedninge/
oc folkene beramede vnyttige raad?
Jorderigis konger haffue seg besterckede oc ere forsamlede/
mod Herren oc hans smurde mand.
Lad oss sønder bryde theris band/
oc bortkaste theris aag.
Then som haffuer sÿn bolig wdi himmelen
skall thennom bespotte/
oc Herren skall thennom haanlige foriage.
Tha skall han thennom wredelige tiltale/
oc thennom ÿ sÿn grumhed forskrecke.
|25rMen ieg haffuer skickit mÿn konge/
offuer mit hellige bierg Sion.
Jeg skall predicke Guds bud att Herren sagde til meg/
Tw æst mÿn søn/ ÿ dag fødde ieg teg.
Eske aff meg oc ieg skall giffue teg
the hedninge for een arff/ oc almwen till een eyedom.
Thennom skaltu sønderbryde med een iernspÿr/
oc som eet leerkar sønderslaa.
Saa skulle ÿ konger nw wære klaage:
oc lader eder vnderwÿse som ere iorderÿgis dommere.
Tiæner Herren wdi frøcht/
oc glæder eder ÿ hannwm med een skelffwende fare
Kysser sønnen att han skal icke worde wred/
oc ÿ saa tabe weyen.
Nar hans grumhed begynder nogit att brende/
tha lider thennom wel som sette theris loffue till hannwm.
Aere wære Gud fader oc Gud Søn/
oc saa Gud then Helliaand.
Som wærid haffuer aff begyndelsen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.