Ludwig Dietz: Nogle nye Psalmer oc Lofsange.

[c 3r]

¶ Een anden lofsang aff Christi fødelse mett the noder som Dies est leticie sÿungis mett.

EEt lidit barn saa løsteligt/
er føødt for oss paa iorden.
Aff een Jomffru reen oc hellig/
han wille wor frelsere |c 3v worde.
Haff de icke thet barn mandom tagit
tha hadde wÿ alle sammen bleffuit fortabit/
handt er wor salighed allene.
Wÿ tacke teg søde Jesu Christ/
att thu menniske worden æst/
wochte oss fra heluedis pÿne.
Thenne tydt er ganske glædelig/
wÿ maa Gudt tacke och loffue.
Ath Christus nidt aff Himmerig/
till iorden wilde komme.
Thet wor aller største ydmyghed/
ther Gudt aff Himmelen oss betede
handt wilde wor tiænere wære/
Vden all syndt wor oss wsle lÿg /
ther mett giorde handt oss euig/
hand baar wore sÿnder alle.
Wel er them alle som thette tro/
aff ganske hiertens grunde.
The skulle wisselig ÿ Himmerige boo/
om the stadelig tro kunde.
Att Christus haffuer for oss hwer een
giorth fyllist/ handt wor ther till vdsend
aff Gudt Fader ÿ Himmerig.
O alsomstørste kiærlighed/
Christus wilde døø for wor ondhedt/
oc stille Gudt Faders wrede.
Des tacker hannom all Christenhed/
for saadan stoor welgerning.
Oc bede saa hans barmhiertighedt/
att hand wilde oss beskerme
For falsk lærdom oc onde sedwane/
ther wÿ |c 4r ÿ lenge wærith haffue/
handt wilde oss thet forgiffue.
Gud Fader oc Søn oc Helliaand
wÿ bede alle bode qwinne och mandt/
Lad oss y thin fredt leffue.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.