Niels Jespersen: Graduale

|19Huor mere giøris behoff at siunge/ vnder Sacramentens vddelelse/ Da maa denne Sang følge.

JEsus Christus er vor salighed/
som fra oss tog Gud Faders vrede/
met sin pine oc hellige Død/
frelste hand oss fra Helffuedis nød.
At wi aldrig det forgæde/
Gaff hand oss sit Legem at æde
Som er skiult vdi Brødsens skin/
Oc at dricke sit Blod i Vin.
Huem aff denne kaast vil æde/
Sit hierte oc sin sag hand ey forgæde/
Huem wuerdig her til gaar/
For Liffuit den euige Død hand faar.
Thi skalt du Gud Fader prise/
At hand dig saa vel vilde spise/
Oc hand for dine Synders lyst/
J Døden sin Søn haffuer giffuet vist.
|20Saadan naade oc Barmhiertighed
Søger it Hierte i stort arbeyd.
Est du Karsk saa bliff her fra/
At du skalt icke Fordømmelsen faa.
Du skalt nu bliffue i stadige tro/
Da faar du naade miskund oc ro
Aff denne kaast/ hand haffuer giffuit
Oss Arme/ til det euige Liff.
Hand siger selff/ kommer i Arme/
Jeg vil mig offuer eder forbarme/
Jngen Læge haffue de Karske behoff/
Hans konst er dem en spot oc wro.
Vilde du met dine gierninger fange/
Oc i Himmelen for dem indgange/
Da vaar min pine oc Død ey fyllist/
For du dig selff din Salighed est.
Tror du fast aff hiertens grund/
Oc bekiender det met din Mund/
Saa est du ret gantske vel skicket/
Oc denne kaast din Siel vederqueger.
Denne fruct kand ey heden være/
Brødre oc Søstre skalt du ære/
Met din penning gods oc Jord/
Der met dem hielp som Gud haffuer budit.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.