Niels Jespersen: Graduale

[11]

Credo.

WJ tro allesammen paa en Gud/
Himmels skabere oc Jordens/
Guds Søn sin Faders |12 villie giorde/
paa det wi hans børn skulle bliffue/
hand vil oss forsee vor næring/
liff oc Siel i hans beuaring/
alltid hand oss vil beuare/
intet ont skal oss vederfare/
hand sørger for oss/
dag oc nat/
for hand haffuer allting i sin mact.
Wi tro oc alle paa Jesum Christ/
om er Guds Søn oc vor Herre/
om aff den hellig Aand vndfangen vaar/
Guddommelig krafft oc ære/
|13Aff Maria den rene Jomfrue
Jt sant helligt Menniske er vorden/
Pint vnder Pontio Pilato/
Kaarsfest/ død/ oc jordet/ til Helffuedis foer/
Paa tredie dag aff døde opstod/
Til Himmels foer/
Vor Dommere er hand vorden.
Wi tro oc paa den hellig Aand/
Lig met Fader oc met Sønnen/
Som alle bedrøffuedis Husualer er
Met dyrebar Gaffuer oc naader skøne/
All gantske Christenhed paa Jorden
Jt samfund giorde met sine Orde/
Met hannem vore Synder tilgiffne vorde/
Wi Menniske skulle alle opstande
Effter dette ælende/
Jt nyt leffnit er oss bered/
J euighed til euig tid.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.