Niels Jespersen: Graduale

[172]

Siden alting for oc effter Predicken ind til enden/ vt Dominica Inuocauit. Vden huor mange Communicantes ere/ Maa siungis effter/ Jesus Christus/ aff denne effterfølgende Sang/ saa meget behoff giøris.

https://melodier.dsl.dk/data/Je_1573/Je_1573_LN0981_172.xml not found
HJelp Gud at ieg nu kunde/
Du edele skaber min/
Prise dig aff hiertens grunde/
Guddommelig |173 ære din.
Saa gladelig begynde vil/
om dine ord at siunge/
Herre Gud hielp mig der til.
Euindelige dine ord bliffue/
Som Esaias Prophet
J sin Bog monne scriffue/
Før skulle forgaa all Slect/
Himmel oc alt det Gud haffuer giort/
Skulle det end slet fordærffuis/
Aldrig rygger Gud sit ord.
Jesus kom hid til Verden/
Hand vaar Guds ord det bold/
Giorde huer Mand stor velgierning/
Dog bleff hand ynckelige sold
Aff Juda/ som vaar hans egen mand/
Bleff hand forraad til døde/
Jesus det meenløse Lam.
Da Jesus haffde ædit
Met sine det Paaske Lam/ |174
De skulde hannem ey forgæde/
Tog Brødet i sin haand/
Æder (sagde hand) mit Legeme det er/
Som skal for eder giffuis/
Betale for eders Synder.
Hand monne dem ocsaa skencke
J Vin sit rosens Blod/
Hans død der met at betencke/
At hand vaar oss saa god/
Huo verdelige æder aff dette Brød/
Oc dricker denne Skaale/
Aldrig bliffuer hand død.
Jesus tode deris Føder/
Dog hand vaar deris Herre/
Saa skulle i hinanden giøre/
(Sagde hand) det er min lære.
At i skulle haffue hinanden kier/
Der paa skal mand det kende/
At i mit Folck ere.
Christus i Vrtegaarden/
Der hand sin Bøn haffde giort/
De komme met Hellebaarder/
Oc ledde hannem bunden bort/
For Dommeren som vaar den tid/
Hudstrugen oc met Torn krunit/
Bleff saa fordømt til døde.
Høyt paa Kaarssit ophengdis
Denne høybaarne Første/
Effter oss hannem saare forlengdis/
Thi sagde hand/ mig tørster/
Det vaar effter vor salighed/
Aff Maria vaar fødder
Guds Søn i euighed.
Hand bøyede ned sit hoffuit/ |175 Och saa sin Aand opgaff/
Som Johannes haffuer vidnit/
Der nest bleff tagen aff
Kaarssit/ oc bleff i Graffuen lagt/
Oc Tredie dag opstanden/
Som hand tilforn haffde sagt.
Sine Disciple da lærde
Jesus at forkynde
Hans ord omkring all Verden/
Huo sig vil omuende
Fra Synd/ oc tro oc bliffue døbt/
Hand skal euindelige leffue/
Det haffuer hannem Christus kiøbt.
Lucas hand monne scriffue
Om Christi Himmelfart/
Dog vil hand hoss oss bliffue/
Altid som hand haffuer sagt/
Det er alt met sit Guddoms ord/
Der kand ingen mod stride/
Ey gantske Helffuedis port.
En trøstere hand oss sende/
Som er den Hellig Aand/
Sandhed skal hand oss kiende/
Oc styrcke oss i modgang/
Den samme ville wi kalde paa/
Hand vil oss ey forlade/
Men trolige met oss staa.
Lader oss for Herskab bede/
Gud Fader inderlig/
Enddog wi aff dem lide
Vold wret oc wfred/
At Gud vil giffue dem sin naad/
Haffuer Christi Martyr siungit/
Der hand i Fengsel sad.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.