Niels Jespersen: Graduale

[185]

Effter denne Sang/ Huor nogle ere som paa denne dag ville anamme Sacramentet/ skal strax Formaningen giøris/ Oc siden alting forhandlis som paa Skiertaarsdag. Effter Velsignelsen denne Sang.

DEt hellige Kaarss vor Herre selff bar/
met blodige vunder oc dødelig |186 Saar/
for oss hand plict oc bod fuldgiorde/
at wi skuld oss der til forlade/
wi vorder ey salig i andre maade.
Sancta Maria moder at Christ
Oc alle helgen hoss Gud ere de nu vist/
For Christi skyld skede det allenist/
Oc icke for nogen deris egen fortienist.
Alle gode Christne Menniske/
Vider i Scrifften findis det/
At ville i nogen salighed vinde/
For Christi skyld allenist monne i det finde.
Du værdige hellig Aand vær vor tolck/
Oc lær oss arme Christne Folck/
Oc leed oss alle at den rette bane/
Fra Menniskens lære oc vor egen vane.
All ære oc priss være eniste Gud/
Som sende sin Søn til Jorderig vd/
Hand styre oc regære oss allesammen/
At wi hannem frycte oc elske/ Amen.

Paa denne dag skeer ingen anden tienist vdi Lands Kirckerne/ som icke heller paa Paaske afften. Men vdi Kiøbstæderne effter Ordinantzen. Her endis Vinterparten.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.