Niels Jespersen: Graduale

[205]
CHrist laa i Dødsens baande/
for vore Synder giffuen.
Hand er igen opstanden/
bar oss det euige leffnet.
At wi skulle altid være glad/
hannem tacke oc prise i allen stad/
oc siunge Hale|206luia/
Haleluia.
Døden kunde ingen tuinge
Blant alle Menniskens Sønner/
Det giorde alt vore synder/
Jngen wskyldig vaar at finde.
Der aff da kom den Død saa snart/
Fick mact offuer oss met en fart/
Holt oss i sit Rige fangne.
Haleluia.
Jesus Christus Gud Faders Søn
Vdi vort sted er kommen/
Ved hannem faa wi den euige løn/
Oc Døden er offueruunden/
All sin Ret oc all sin mact/
Som wi vaare vnderlagt/
Borttog Christi Død allene.
Haleluia.
Der vaar en gantske vnderlig krig/
Der Døden oc Liffuit stridde/
Liffuit fick mact oc offuerhaand/
Oc monne Døden affliffue/
Scrifften haffuer oss det kundgiort/
At Christi Død bedreff det mord/
En spot aff Døden er vorden.
Haleluia.
Her er det rette Paaskelam
Om huilckit Gud haffuer budit/
Det er det som paa Kaarssit kom/
For vor skyld stegt oc dødet/
Dets Blod stenckis paa vore Dørre/
Oc holder Døden vden faare/
Den Mordener kand oss ey røre.
Haleluia.
|207Saa holde wi det høye Fest
Met hiertens fryd oc glæde/
At Jesus Christus er oss nest/
Sin Naadis skin oss beteede/
Hand er selff Retuishedsens liuss/
Som opliuser vor hiertis Huss/
Syndsens Nat hun er bortgangen. Haleluia.
Aff det sande Paaskelam
Æde wi och saa leffue.
Den gamle Surdey/ Menniskens lærdom/
Guds ord skal hand nu vige.
Christus hand er den sande Mad/
Som bespiser den Christne stad/
Troen kand ey andet lide. Haleluia.
Hand frelste oss fra død oc synd/
Alt met sin bittre pine/
Hand er bleffuen opstandelsen/
Retfærdighed monne hand giffue.
Stat op aff søffne all Christenhed/
Lad mørckens gierninger være dig leed/
Retfærdelig leff i Christo Jesu. Haleluia.
Pharaonis mact den grumme Mand
Er nu fordømt met alle/
Ved Jesum Christ vor Frelser sand/
Oss aff Egypten hand kalde.
Her haffue wi den sande Mosen/
Som vdledde all Jsraels kiøn
Fra Syndsens trældom til hiertens lise. Haleluia.
Loff priss oc ære være dig
Dauid/ O Christe vor Konning/
Som stridde for oss mandelig/
Goliath er offueruunden/
Som lagde vind paa met all sin vold
At fordærffue Jsraels skiold/
Dit Aandelig Jsraels folck sig glæder. Haleluia.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.