Niels Jespersen: Graduale

[263]

Der nest denne effterfølgende Sang/ om behoff giøris: Besynderlige paa Landsbyerne.

KOm hellig Aand O Herre Gud/
opfyld met din Naade oc miskund/
Dine Christnes hierte hu oc sind/
din brendendis kierlighed i dem optend/
O Herre met din Naadis liuss/
der met bepryd vort hiertis huss/
hent dem tilsammen i Verden bo/
aff alle tunge|264maal til en tro.
Haleluia/ Loffuer Herren.
Du hellige liuss oc Vissdoms port/
Lad oss opliusis met Liffsens ord/
Oc lær oss Gud ret at kiende alle/
Aff hiertens grund hannem Fader at kalde.
O Herre beskerme oss fra fremmede lære/
At wi ingen Mestere atspørge mere/
End Jesum Christ vor Frelsere kiere/
At vor Tro kunde til hannem allene være.
Haleluia/ Loffuer Herren.
Du hellige Jld oc søde trøst/
Hielp oss nu vdi all vor brøst/
Din villie altid effter at følge/
Oc lad ingen modgang oss fra dig skillie.
O Herre met din Guddoms krafft/
Styrcke oss vsle/ oc giff oss mact
Gennem sorrig oc bedrøffuelse
At komme til dig vor Frelsere.
Haleluia/ Loffuer Herren.
O sandheds Kilde oc hiertens fryd/
Met Aandelig smycke vor hierte bepryd/
At wi i Haab oc Christelig Tro
Met Gud oc vor Neste i kierlighed bo.
O hiertens Herre oc aandelige Liff/
Bestrid i oss all Syndsens kiff/
Skenck oss din gunst oc stat oss bi/
At wi ey falde i den aandelig Kri.
Haleluia/ Loffuer Herren.
O Gud allene vor hiertens trøst/
Afftoe i oss all Syndsens brøst/
|265Din Jld/ dit Vand/ dit sandheds Liuss/
Lad brende oc toe vort aandelig huss.
O Herre Gud i euighed/
Wi tacke din Barmhiertighed/
Beuar i oss det du haffuer giort/
Met aandelig krafft oc hellige ord.
Haleluia/ Loffuer Herren.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.