Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[13r]

En Hymne aff Christi Fødzel

Christus aff Gudz faders hierte fød/
før verdens begyndelse
Alpha oc O han er kallet/
det er all tingis beslutelse
huilcke som haffue veret/ oc end nu ere/
oc de som ere tilkomendis/
fra nu oc ind til euig tid
O den løcksalige fødzel
som den barnemoder Maria
fødde/ Christum vor gienløsere/
opfyld met den Helligand/
oc det barn verdzens frelsere
lerde da folked Gudz faders ord/
Huilcket som bliffuer euindelige
All den hiemmelske skare gledis/
desligest alle Engle/
oc al ting huad Gudz aand regerer/
loffuer Christum vor frel|13vsere/
Jngen tunge kan nu tie/
men gantske verden skal loffue Gud/
fra nu och ind til euig tid
See den Propheterne i fordum tid
spaade tilkommendis/
huilken oc deris sande scrifft
lang tid hagde før loffuit/
er nu til stede som da vor iæt/
alting skall hannem prise/
fra nu oc ind til euig tid
Dig loffue vnge oc gamle/
desligest smaa børn o Christe/
viduers skare oc iomfruer/
der til alle kyske hierter sandr ctelig met ith stemme/
for din store barmhiertighed/
fra nu oc ind til euig tid
Dig Christe met din fader
oc met den helligand
være loff oc priss til euig tid
der til bequem tacksigelse/
heder/ krafft oc der til mectighed/
vdi dit euige rige oc altid

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.