Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[68v]

Den samme sang anderledis fordansket

|69rNV bede wi den Helligand
vdi en ret tro at wi mue stande/
Ath wi oss forlade
til Jesum Christum all ene/
Som vor hiemmelske fader
for oss til iorden vdsende/ Kyrieleyss
Dw verdige liuss giff oss dit skin/
lær oss Jesum Christ/ oc oss selff ath kende
Ath wi hoss hannem bliffue
vor tro frelsermand/
Som oss vill hiemmelen giffue
vort rette fæderne land/ Kyrieleyss
Dw søde trøst skenck oss din gunst/
Thi wi inthit formue aff egen kunst/
Der fore du oss beuare
fra dieffuelsens list oc kiff/
Naar wi heden aff fare
fra dette elendige liff/ Kyrieleyss

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.