Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[68r]

En lofsang som siungis for predicken met huilken den christne kircke christi brud paa kaller den helligandz naade

|68vNV bede wi den Helligand
alt om den Christelig tro oc ret forstand/
det oss Gud beuare/
oc sin naade sende/
naar wi heden fare
aff dette elende/ Kyrieleyss
Dw verdige liwss giff oss dit skin/
lær oss ath kende Christum Jesum all en/
ath wi met hannem bliffue/
vor kære frelsermand
som oss monne indlede
till det foriætte land/ Kyrieleyss
Dw søde aand skenck oss foruist/
at wi maa dricke aff dit kerlighedz bryst/
Ath wi vdaff hiertet
huer anden elske/
met ith sind i Christo/
haffue baade fred oc ro/ Kyrieleyss
Dw ypperste trøster i all vor nød/
hielp ath wi forsmaa verdzens spot/ oc vselhid/
Ath wi bistandig bliffue/
paa vor siste ende/
naar wi met dieffuelen kiffue
om dette elende/ Kyrieleyss

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.