Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

|69vDeus miseriatur nostri

Denne Psalm siungis effter predicken met huilken den Christne forsamling tacker Gud for alle sine velgerninger Oc serdelis for det glædelige budskaff oc aandelig spise/ føde oc wederquegelse/ met huilke han (dag fra dag) styrcker oc vederqueger sine vdualde

Nw er oss Gud miskundelig/
oc han vil oss velsigne/
sit ansicte offuer iørderige/
det lader han nu skinne/
Ath wi paa iorden maa forstaa/
hans vey oc hellige naade
oc Jesus Christus kende oss saa/
blant folk i mange maade/
Gud styre for oss oc raade
Vi tacke Gud oc loffue dig/
dit Hedinske folk offuer alle/
oc alle land de glede sig/
dit naffn de nu paa kalle/
At du en retferdig dommer est/
lad oss icke mere vildfare/
Dine ord kunde oss beskerme best/
i huo dem vil beuare/
han leffuer for vden fare
|70rVi tacke Gud oc loffue dig/
dit folk i mange maade/
din iord bær fruct och bedrer sig/
det kan dine ord vel raade
Signe oss Gud Fader oc Gudz Søn
oc signe oss Gud den Helligand/
for hannem skal rædis alle land/
thi alting stander vdi hans hand/
wi siunge aff hiertet AMEN
* Ere være Gud Fader i hiemmerig
som alting monne raade/
desligest hans Søn euindelig/
som frelste oss aff waade.
Oc loffuit være den Helligand/
som giffuer oss aff sin naade/
Den ere haffuer værit aff euig tid/
oc bliffuer forvden all ende/
Gud oss sin naade sende

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.