Frands Vormodsen: Håndbog om den rette evangeliske Messe

[G 3v]

Jesus christus

IEsus Christus er vor salighed.
som fra oss tog gud faders vrede.
Med sin pine oc hellige dødt.
frelste han oss fra helluedis nød.
At vy aldrig det forgede.
gaff han oss sit legomme at ede.
som er skiult i brødsens skin.
oc at dricke sit blod i vin.
Huem aff denne kost vil ede.
sit hierte oc sin sag han ey forgede.
huem vuerdig hertil gor.
for liffuit den euige død han faar.
Di scalt du gud fader |G 4r prise.
at han dig saa vel ville spise.
at han for din syndsens løst.
i døden sin søn haffuer giffuit vist.
Saadan naade oc barmhiertighed.
søger et hierte i stort arbeyde.
esth du karsk saa bliff her fra.
at du skalt icke fordømelsen faa.
Du scalt nu bliffue i stadig tro.
da faar du naade. miscund oc ro.
aff den kost han haffuer giffuit.
oss arme tiil det euige liff.
Han siger selffuer kommer i arme.
ieg vil mig offuer eder forbarme.
ingen lege haffue de karske behoff.
hans konst er dennem en spot oc vro.
Vilt du med dine gerninger faa.
och i hiemelin for dennem indgaa.
da vore min pine oc død ey fyllist.
for du dig selff din salighed esth.
Tror du fast aff hiertens grundt.
oc bekender det med din mund.
saa esth |G 4v du rett gandske vel skickid.
oc denne kost din siel vederqueger.
Denne fruct kan ey heden vere.
brødre oc søstre scalt du ere.
med dine penninge gods oc iord.
der med dennem hielpe som gud haffuer bodit.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.