Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[148v]

II. Herre Gud Fader være loff oc tack/ siungis lige som/ O Stierners skabere/ etc. Her Aruid Perss.

HErre Gud Fader være loff oc tack/
Der alting skabte met sin mact/
Himmel oc Jord/ alt met sit ord/
Oss alle til gode haffuer hand det giort.
Hand skabte met stor ære oc krafft/
Englerne met Herredom oc mact/
Oc sette hand dem vdi sin Chor/
At de skulle giøre hannem ære stor.
|149rMen da en part aff Englernis tal/
Lode sig formegit tycke met all/
Støttis de strax aff Himmelen ned/
Til euige pine i Helffuedis glød.
At Gud nu effter Englernis fald/
Kunde met andre opfylde sin Sal/
Menniskens køn skabte hand saa reen/
At i hannem vaar slet intet meen.
At sette hannem hen i Paradiss ind/
Oc giffue hannem nock/ fick Gud i sind/
Men vissdoms træ hand hannem forbød/
Eller hand skulde faa den visse død.
J Orme lige da kom Satan/
Oc strax foruende Guds Ord oc Aand/
Slo vore Forældre ned i Synd/
Oss der met at fordærffue i grund.
Aff Adams synd kom bitter død
Oc all vor sorrig/ angist oc nød/
Synden regerede met stor vold/
Oc døden baade offuer vng oc old.
Da sende Gud sin Søn saa kier/
Der fands icke anden Frelsere meer/
Hand bleff Menniske from oc god/
Dog leed hand jammer oc armod.
Begynte hand strax i sin Barndom/
At bære vor byrde met stor modgong/
|149vFor Adams synd hand giorde bod/
Tre Aar oc tredue met taalmod.
Hand tiente oss met gierning oc ord/
Gick for oss gennem den sneffre Port/
Lærde oss at komme til Gud igen/
Fly synd/ tro Gud/ oc bliffue hans ven.
Der hand da haffde Guds ord fremført/
Oc oss den rette Guds tieniste lærd/
Taalde hand den suare bittere død/
Hialp oss der met fra Helffuedis nød.
Hand stod aff døde met stor krafft/
Andre befalede sit budskab/
Hand foer til Himmelen/ der hand nu
Sider hoss sin Fader met glæde oc ro.
Hand sende oss hid den hellig Aand/
At skicke vore Hierter til ret forstand/
At de kunde søge delactighed
Hoss Jesum Christ vor salighed.
Dig Gud Fader i euighed/
Met din Søn lige i Herlighed/
Den hellig Aand disligeruiss
J euighed ske loff oc priss.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.