Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[170v]

XI. Om Kiødsens strid imod Aanden.

Nu hører til i Christne all/
huor Liff oc Siel huer anden omfalde/
alt her paa |171r Jorden i denne tid
haffuer de en idelig strid/
den ene kand ey fra anden vige.

Legemit.

Legemit siger/ ieg er karsk oc sund/
Jeg haffuer saa mangen goder stund
Førend Alderdom kommer mig til/
Jeg i gode dage leffue vil/
Effter legemlig lyst at stande.

Sielen.

Sielen suarer/ du est wfrom
At du frycter ey Guds strenge Dom/
Du haffuer i Daaben beplictet dig slet
At leffue effter Guds villie ret/
Hans ord ey mod at stande.

Legemit.

Legemit siger/ ieg er stolt oc fin/
Met Stoldbrødre hoss den klare Vin/
Der vil ieg være glad oc fro/
Oc siunge/ springe/ oc dantze/
Jeg vil voffuet paa den skantze.

Sielen.

Sielen siger/ tenck paa den Rige mand
Som legemlig lyst tog sig for haand/
|171vHand maatte met Liff oc Siel der fra/
Oc bleff i Helffuede begraffuen/
Som Christus selffuer sagde.

Legemit.

Legemit siger/ huad acter ieg der om/
Jeg haffuer endnu baade tid oc tom
At forbedre mig oc Gud bekiende/
Oc mig fra Synden omuende/
Naar sorrig kommer mig til hænde.

Sielen.

Sielen suarer/ du est icke i dit egit vold/
Huad helder du est gammel vng eller bold/
Gud kand dig kaste saa snart i grund
Om afftenen som i morgen stund/
Tiden for dig skiult monne være.

Legemit.

Legemit suarer/ huad det aarle eller silde er
Jeg seer huer mand sig ret reger
Effter timelig ting oc Verdsens skick/
Der effter vil ieg mig oc haffue
Men ieg er leffuendis i dage.

Sielen.

Sielen suarer/ den tid monne visselig komme
At Legem oc Siel skal gaa for Domme/
Huad hielper dig da din Gerighed stor/
Du maat vorde til Aske som andre flere/
Thi du aff Jorden est kommen here.

Legemit.

Legemit suarer/ du giør mig megit bange/
|172rMig nu først monne effter Salighed lange/
Christus hielpe mig den at vndfange
Vilde mig til Faderen omuende/
Min sorrig kommer mig til hænde.

Sielen.

Met skempt ieg icke fare kand/
Gud gierne hielper en angerfuld Aand/
Legemit maa jo endelig dø/
Thi det er timelig fød paa denne ø/
Vduold til Orme at fortære.

Legemit.

Legemit siger/ O Gud min Frelsermand
Hielp at ieg mig ved Christ omuende kand
O hellig Aand min tro giør stor/
At ieg kand lide sorrigen paa Jord/
Mig trøste i euig glæde.

Sielen.

Sielen suarer/ nu forstaar ieg ret/
Endog ieg er en wnyttige knect/
O Gud du est allene sand/
Løss mig vdaff Dieffuelsens baand/
Derfor du vilde paa Kaarssit henge.

Dicteren.

Saa haffuer nu denne Vise en ende/
Gud giffuet at wi det alle bekiende/
Oc sig fra Synden til Christum vende/
Saa vil hand oss sin Naade sende/
Oc siden den euige glæde.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.