Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[187v]

XI.

O Herre Gud Fader ieuighed etc.

|188r O Herre Gud Fader i euighed/
huad ieg maa idelig/
til dig ælendelig
beklage/ kære den forlaarne tid.
Der ieg saa daarlig haffuer fortærit/
besuærit baade Liff
oc siel foruden skel/
met Verdslig kummer oc syndelig ijd.
All min fornufft/
met all wtuct/ fra dig vaar vend/
met Synd haffuer ieg din ære skend/
dit naffn ey kiend.
Som du |188v oc vel fornam/
at all min last oc skam/
for dig vaar leed/
fordi varst du mig saa vred/
at ieg dig haffde giort det store fortred.
Du haffuer mig retuiselig/
giffuit din Straff for min ondskab/
oc dit venskab.
Du ingen forsmaar
i naar hand vil bekiende sin nød/
O Herre sød/
|189r du vilt ingen Synders død.
Saa dierffuelig forlader ieg mig
Til dig/ min Herre Christ/
Foruist du vedst min brøst/
Til lige maa vige for dig alle Creatur.
Jeg er oc visse/ at ieg ey forgeffuis
Til dig setter min lijd
Nogen tid/ du est saa blid/
Oc kiender denne vor skrøbelig natur.
Din pine oc Død/
J all min nød kand hielpe mig/
At Gud Fader rundelig offuer mig
Miskunder sig.
Oc giffuer tid oc stund/
At ieg aff hiertens grund
Mig bekiender
Oc omuender/ skaffer i mig
En ret tro oc sand/ met sin hellig Aand.
Jeg kiendis min skyld/ Christ vær mig huld/
Vent dig til mig/ miskundelig
Min høyeste trøst/
Som haffuer forløst
Mig/ met din død oc haarde nød.
|189vFor mig Herre Gud haffuer du
Vdstyrt dit Rosens Blod.
At tiene Gud vaar ey min ijd/
Wblid vaar hand da mig/
Dog sig taalmodelig
Beteede/ fride mig lenge fra all sorrig oc nød.
Jeg leffde vdi suss aff gammel viss/
Ey loff Gud aff mig fand/
Som hand ingelund kunde
Dem straffe der laste hans hellige Bud.
Der met haffuer ieg
Saa skendelig bespaattet Gud/
Aff all mit sind værit hannem imod/
Det angrer mig.
Jeg seer hans Guddoms krafft
Haffuer straffet min wtuct/
Thi hand er mig kier/
Bruger baade milt oc hart
Alt vdaff sin Guddoms faderlig art.
O milde Christ/ giff mig din gunst/
Din tiener huld ieg være vil/
Nu rettelig
Haaber ieg met lyst
At vandre for andre den forlaarne tid.
Der til hielpe mig nu Christ
Som for oss døde vist.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.