Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

|190rOm den Christelig Kircke.

I. Den I. Psalme/ Beatus vir qui non abijt in consilio impiorum. Siungis lige som/ Saa taler den wuise Mund.

VEl er den Mand der vandrer ey
J de wgudeligis raad/
Oc icke staar paa Synderis vey/
Eller sider som Spotterne sade.
Men haffuer sin lyst i Herrens Low/
Den er altid vdi hans hu/
Hand idelig der paa tencker.
Hand er som it Træ/ der plantet er
Hoss rinnende Vandstrømme/
Huilcket sin fruct i tiden bær/
Hendis blad sig ey forsømme.
Huad hand giør skal hannem vel bekomme/
Men de forfaris som ere wfromme/
Som Støff for vind hin stercke.
Derfor skal ey de wgudelige
J Dom bestandige bliffue/
|190vOc naar de fromme forsamle sig/
Da findis de Syndere at liuffue.
Thi Gud kiender de Retfærdigis vey/
Men de wgudeligis sti
Vil hand met mact fordærffue.
Ære være dig Fader euindelig/
Oc Christ din Søn vor Herre/
Der til vor trøstere den hellig Aand/
Aff hiertet wi det begære/
Giff oss din naade oc styrcke vor Tro/
At wi tilsammen met kierlighed bo
J it sind effter din villie.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.