Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[179r]

V. Aff dybiste nød lader osstil Gudetc.

Aff dybiste nød lader oss til |179v Gud/
aff gantske hierte raabe/
At wi som haffue offuertraad hans Bud/
til hannem oss det forhaabe/
at hand vor Synd met gierning oc ord/
oc huad wi alle mod hannem haffue giort/
vil som en Fader forlade.
O Gud Fader alt effter dit Ord
See ned til oss ælende/
Wi som haffue saare meget ilde giort/
Met hierte mund oc hænder/
Hielp oss i Jesu Christi naffn/
Altid at giøre huer mand gaffn/
Oc faa en salig ende.
Vor skyld saa stor oc megen er/
Huo kand den nock begrunde/
Dog er din Barmhiertighed fast meer/
|180rMod oss mangelunde/
Der søge wi alle aff hiertit til/
Oc haabes det haffuer intet feil/
Du vilt oss alt gaat vnde.
Du vilt io icke en Synders død/
Eller at hand skal omkomme/
Men at hand helder omuender sig/
Oc kommer saa blant de fromme/
Saa hielp oss nu/ O Herre Gud/
At den skyld wi haffue mod dine Bud
Skal oss icke offuerkomme.
Forlad/ forlad oc haffue god taal
Met oss arme oc suage/
Lad din Søn alle vore synders Sold
Met sin død fra oss tage/
O Fader du vor Siel beuar/
At hende ingen skade vederfar
Vdaff den Helffuedis Drage.
Om du met oss vilde io regne/
Oc gaa met oss i rette/
Ah huor skulde wi da blegne/
Huo kunde oss da vndsette/
O Herre vær oss Barmhiertig/
Hielp oss at gaa den rette stij/
Met alle fromme Slecte.
Vort Offer er aff en syndige roed/
|180vDet kand dig icke behage
Vden ved Troen/ thi du est god/
Wi kunde oss icke aarsage/
O hielp at wi fuldhugs oc frij/
Vden argelist oc Hycklerij/
Dit Aag til enden drage.
Du befaler dine Sendebud
Vor Samuittighed at trøste/
Vort hierte vend om/ O Herre Gud/
Til hannem som oss gienløste/
Det er Christus din enbaarne Søn/
Som taalde død for Menniskens køn/
Der hand sit Blod vdøste.
Beuar vdi vor Hiertens grund/
Din Guddoms ord allesammen.
Oc hielp at wi dem alle stund
Betencke ret vden gammen.
Oc leffue saa ret sandelig
Foruden falsk ret Christelig/
Oc loffue dig altid/ Amen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.