Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[57r]

XVII. O Jesu hør mig for din Død.

O Jesu hør mig for din død/
O |57vJesu hielp mig aff min nød/
Du vilt mig styre oc raade/
Du vedst min act hør nu min røst/
giff mig aff Himmelens høyhed trøst
ieg er nu sted i vaade.
O Jesu frelss mig for din død/
Løse mig aff synd oc sorg oc nød/
Fra liffs oc Siælens fare.
Regere mit sind mit hiertens grund/
Der beder ieg om i samme stund/
Met alle Guds helgens skare.
Som dig ville tiene til euig tid/
Jeg beder dig Herre Christ vent dig hid/
Vnd mig din gunst oc gaffue.
Frelss alle dine Tienere met din bøn/
Forhuærffue dem siden euindelig løn/
Som hielp aff dig ville haffue.
|58rFuldkommelig er ieg en aff de/
Det kærer ieg dig met hiertens vee/
Din naade lad offuer mig skinne.
At ieg maatte siunge oc tale der om/
Huad hielp aff dig til Verden kom
Mod Synd oc Helffuedis pine.
Alle de ting oss ere imod/
Oc oss kand skade/ dem raader du bod/
Det mere met det minde.
Huad wi begære til liff oc Siel/
Vilt du oss giffue oc vnde vel.
Du siger til Mand oc Quinde.
Jeg er den Soel som altid skin/
Dit Vand det vender ieg om til Vin/
Oc Paradisis rinnende kilde.
Huad ieg vil giøre paa Himmel oc Jord/
Den mact staar altid til mit ord/
Min Fader gaff mig stor velde.
Om du varst dømt til Helffuedis grund/
Oc skulle der ned i samme stund/
Vilde du dig til mig vende/
Jeg kand dig redde fra pine oc nød/
Du skalt ey friste den euige død/
Min naade vil ieg dig sende.
Alle de ting som Gud haffuer skabt/
Skulle førre forgaa oc bliffue fortabt/
|58vEnd nogen aff Tienere mine
(Som troer paa mig met Gudelig act)
Skal bliffue fordømt/ som ieg haffuer sagt/
For brøde eller Synder sine.
Haffde nogen sig saa i Synden vent/
At hand for Gud ey vare kient/
Hans brøst bad offuer hannem plaffue/
Vilde hand i troen mig følge met skel/
Fra tuang vil ieg hannem hielpe vel/
Guds venskab skal hand haffue.
Men huo som mig vil sige imod/
Hand kand icke faa til Siælen bod/
Guds vrede skal offuer hannem gange.
Som laster det om mig screffuit staar/
Maledidelse aff Gud offuer hannem gaar/
Himmerig skal hand ey fange.
Thi raader ieg alle baade store oc smaa/
Mit ord i lade eder icke vndgaa/
Haffuer det i eders gemme/
Vdi hiertens skrin met tro oc ære/
J som mine Tienere ville være/
Dette raad skulle i ey glemme.
SAa legger Jesus Dieffuelen øde/
De synden dræbte reser hand aff døde/
Døden maa for hannem vige.
|59rHand er alle Menniskers hielp oc haab/
Som tuingis effter Verdens lob/
En Konning aff Himmerige.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.