Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[55v]

XVI. J Synd oc sorg mig fødde min vsle Moder etc.

J Synd oc sorg
mig fødde min vsle Moder/
fra Dieffuelens borg
mig frelste min Broder/
Guds Søn Jesus Christ
det er hans Naffn foruist/
ret ingelund met andre fund
den euige død ieg kand |56rvige quit bliffue/
Thi maa ieg mig betencke
men ieg er i liffue.
Aff naturlighed
En Synder ieg er vorden/
Dog ieg det veed
At ieg er vdkaaren
Ved Christum reen/
Som mig haffuer fød igen/
Aff Troen skier haffue alle kier
All ondskab fly oc forøde/ Synds møde
Oc Legemens vanartighed
Altid sla til døde.
Christ broder kier/
Jeg er vorden gantske slemmer/
Vær du mig nær/
Thi alle mine lemmer
Til Synden ere snare/
Det føler ieg obenbare
Ret hueren stund met mange fund.
Jeg er arm forbarm dig kiere Christ Herre.
|56vJeg kand ey leffue mit leffnit
Som du mig monne lære.
O broder god/
Du est vorden alles vor trøst.
O Dauids rod/
Oss arme fanger haffuer igenløst/
Du komst der til hid/
At være oss vsle blid.
Opliuss alt mørck/ deris hierte styrck
Giff sterck tro oc bo i dem alle/ oc kalde
Til hobe dine Faar/ lad
Jngen aff dem fra dig falde.
Baade Siel oc liff
Kant du fuld vel giøre sunde/
Herre Naaden giff
Som læger fra grunde/
Du haffuer selff sagt
Din haand er altid ved mact/
Du est allene der oss giør reene/
To mig klar beuar mig fra mistrøst/ Met
min røst Jeg til dig rober/ Thi du
Haffuer oss alle dyre løst.
Vaare icke dit Ord/
Som ieg altid monne høre
Aff Naaden stor/
|57rSom Tungen monne røre/
Jeg kunde ey tro
Nogen Synder saa faa ro.
Nu lærer det mig at komme til dig/
Min Synder all oc fald dig allene tilregne
Vilde du/ oc Kaarsfestis
For dem paa mine vegne.
Saa bør nu Gud
Baade loff oc priss at være/
Det er hans Bud
At wi skulle lære
Den Christelige Tro/
Om wi ville met hannem bo.
Den lære oss Christ oc skiule vor brøst/
Den hellig Aands krafft oss beuare fra fare/
At wi maatte quit bliffue
Fra Dieffuelens snare.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.