Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[119r]

I. Fader vor vdi Himmerigetc. D. Morten Luther. Anno etc. M. D. xxxix.

Fader vor vdi Himmerig/
som badst oss leffue brøderlig/
oc dig met flid at kalde paa/
vor bøn du gierne høre maa/
giff at ey allene beder vor Mund/
hielp at det gaar aff hiertens grund.
|119vHelligt vorde Herre dit Naffn /
Dit ord lad komme oss til gaffn/
At wi maa leffue Christelig/
Dit Naffn kand æris flitelig/
Fra falsk Lærdom du vær vor Tolck/
Vent om det arme forførde Folck.
Tilkomme oss dit Rige/
Euigt hoss oss at bliffue/
Den hellig Aand trøste oss sandelig/
Met sine gaffuer mangfoldelig/
Sla ned all Dieffuelens vold oc mact/
Beuar din Kircke met din krafft.
Din villie ske i Jorderig/
Lige som hand er i Himmerig/
Giff oss en god Taalmodighed/
Naar wi skulle lide sorrig oc nød/
Fordriff all legemlig begær/
Som altid mod din villie er.
Giff oss oc nu vort daglige Brød/
Met huess wi behøffue til liffsens nød/
Fri oss Herre Gud fra tuist oc strid/
Fra Kranckhed oc den dyre tid/
At wi maa nyde Freden god/
Oc sky Gerighed den onde Roed.
Oc all vor skyld forlad oss HErr/
At hun ey oss bedrøffuer meer/
|120rSom wi oc vore Skyldener
Gierne forlade ville her/
Giør oss at tiene alle bered
J kierlighed oc enighed.
Naar wi oc fristis lad oss staa/
At Sathan oss ey fange maa/
Til huilcken side hand komme kand/
Hielp oss at wi faa offuerhaand/
Met en fast Tro imod hans list
Der til hielp oss O Herre Christ.
Fra ont beuar oss sammelund/
Thi ont er baade dag oc stund/
Fri oss oc fra den euige død/
Oc trøste oss i vor siste nød/
Forsee oss met en salig affgang/
Vor Siel anamme i din haand.
Amen/ det ord er sant oc vist/
Der til bestyrcke vor tro vel fast/
At wi oc icke tuiffle der paa/
Huess wi her met nu bede saa
Alt ved dit Ord i Naffnit dit/
Thi sige wi nu Amen frijt.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.