Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[120r]

II. O Gud vor Fader du som est i Himmerig etc.

|120vO Gud vor Fader du som est i Himmerig/
høyt offuer oss oc Aandelig/
vilt du tilbeden vorde.
Dit hellig naffn lad nu vdspress saa veldelig/
at det kand være priseligt/
i Himmelen oc paa jorden.
Dit Rige tilkomme oss naadelig/
som oss kand Freden giffue/
oc huess dig ey er behageligt/
i oss du vilt vddriffue/
paa det at wi |121r maa euindelig/
vdi dit Rige bliffue.
O milde Gud din villie lad ske i jorderig/
J alle maade at være lig
Som vdi Himmerige/
Der heden oc ingen komme kand oc maa bestaa/
Foruden den huess villie er saa
Met din aldelis lige.
Oc giff oss nu vort daglige Brød/
Som Legemit kand bespise/
Velsignet met din Guddoms ord/
At wi dig loffue oc prise/
Som til vort Liffs nødtørfftighed
Den rette hielp vilt vise.
Vor Misgierning oc all vor skyld forlad oss her/
Huad du aff oss fortørnit er
Vilt du det oc vdslette/
Disligest giøre wi i samme maade vor skyldere/
Oc huess de oss fortørnit haffue
Det ville wi plat forgætte.
J nogen fristelse oss ey indfør
At wi der i forfare.
Fra saadant Ont du oss beuare
Der Sielen kand fordærffue/
|121vOc giør oss allesammen lige/
At wi dit Rige maa arffue.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.