Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[122r]

IIII. O Herre Gud miskunde digetc. siungis lige som/ Nu er oss Gud miskundelig etc.

O Herre Gud miskunde dig/
Oc see til oss paa Jorden/
Wi ere dine Børn saa wselig/
Vor Fader est du vorden/
Du sidder høyt i Himmerig/
|122vOc wi vdi Dødsens snare.
Giff priss dit Naffn i Jorderig/
Lad oss ey saa henfare/
J din wgunst saa saare.
O Fader forøg dit Rige fast/
Lad Dieffuelen ey selff raade/
Men frels oss fra den skadelige gæst/
Begaffue oss met din naade/
At wi maa være dine lydige Børn/
Oc lade dig styre oc raade.
Din villie ske i Jorderig/
Alt som i Himmelens Throne/
Lær oss dine Børn til gode.
Giff oss i dag vort daglige Brød/
Dine Ord oc hellige naade/
Oc frelss oss fra den euige død/
Och saa fra Dieffuelens vaade.
Borttag fra oss met Naaden din
Pharisaiske Surdey oc lære/
Skenck oss igen den klare Vin/
Som Christus monne frembære/
Det er ret tro oc lære.
O kiere Fader vær oss huld/
Oc spar oss i vor brøste/
Vor brøde er saa mangefold/
Hielp at wi ey mistrøste.
|123rJ vor strid stat oss mandelig bj/
At offueruinde wuenner grumme/
Aandelig oc Verdzlig genstrid/
Ont vent fra oss allesammen/
Oss hør kiere Fader/ Amen.
Priss loff oc heder til euig tid/
Er vor begæring alle/
Skal giffuis dig vor Fader saa blid/
Din Søn det oc for alle/
Der til den Aand vor trøstermand
Skal giffuis den samme ære/
Aff fattig oc Rig i alle Land/
Som dig nu saare begære/
Giff dem den euige ære.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.