Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[121v]

III. O Fader vor wi bede dig/ som oss haffuer etc.

O Fader vor wi bede dig/
som oss haffuer lærd vor Herre Jesus Christ/
Hør oss dine børn for din godhed/
thi du vden tuil ret Barmhiertig est/
J Himmerig er din bolig/
som oss dit Ord monne lære/
dog steds din mact baade dag oc nat/
oss her paa Jorden altid beskermer.
|122rHelligt vorde dit Naffn altid/
J huilcket allene wi salige bliffue/
Giff oss din krafft at prise det/
Met ord oc gierninger christelig leffue.
Tilkomme lad dit Rige/
Huilcket retuished fred oc glæde er.
Paa jorden vorde din villie som i Himmelen/
At wi dig lyde/ vor villie sla neder.
Giff oss i dag vort daglige brød
Til liff oc Siel wi bede dig gierne.
Forlad oss oc vore Synder snøde/
Ret lige som wi veluillige ere
At forlade dem oss giøre imod.
Oc leed oss icke i Fristelse ind/
At oss ey offueruinder vor Fiende.
Men frelss oss fra Ont altid/ Amen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.