Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[111v]

I. Gud Fader vdi Himmerig/ sin villie hand etc.

Gud Fader vdi Himmerig/
sin villie hand oss kiende/
Der hand oss ned til Jorderig/
de Thi budord vdsende.
|112rDet første Budord det er nu saa/
Det bør dig nu at mercke/
Affguder skalt du dig ey faa/
Men en Gud skalt du dyrcke.
Du skalt oc ey forfengelig/
Guds hellige Naffn paakalde/
Om du vilt ey euindelig/
J pinen det vndgielde.
Du skalt oc komme ihu dernest/
Sabbaths dag hellig at giøre/
Oc tiene Gud som du kant bæst/
Guds ord da skalt du høre.
Du skalt oc hedre oc ære
Din Fader oc din Moder/
De som dig opfødde met ære.
Met Gud du salig vorder.
Du skalt oc ingen sla ihiel/
Oc ey manddrab bedriffue/
Din broder skalt du vnde vel/
Saa maat du salig bliffue.
Du skalt oc ey bedriffue hoer/
Det monne saa mangen daare/
Wkyskheds synd hun snart forgaar/
Men pinen hun vel varer.
Du skalt oc ingen stiæle fra
Hans gods/ hans heder eller ære/
|112vJ Verden skalt du leffue saa/
At du retuiss kant være.
Du skalt oc ey falskt vidnisbyrd
Mod din Jeffnchristen bære/
Eller det bliffuer dig fuld gantske dyrt/
J euig pine at være.
Der nest du skalt oc ey attraa
Din Broders Hustru væne/
Men all den stund du leffue maa
Din Broder skalt du tiene.
Det siste Budord det er nu saa/
Det bør dig nu at mercke/
Din Broders gods du ey attraa/
Hans Huss oc ey hans Suenne.
Gud Fader Søn oc den hellig Aand/
Hand giffue oss aff sin naade/
At wi maatte vdi alle Land/
Hans Budord vel beuare.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.