Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[112v]

II. Gud loed sin røst aff Skyen lyde etc. D. Morten Luther.

Gud loed sin røst aff Skyen lyde/
Jsrael |113r hand monne tilbiude/
at bekiende sin Skabermand/
hør til Jsrael/ sagde hand.
Gud miskunde oss.
Jeg er din rette Gud oc Herre/
Thi haff du ingen Guder flere.
Alt haab oc trøst sæt du til mig/
Oc lad mig elskis ret aff dig.
Gud miskunde oss.
Guds naffn vanære ingelund
Met mund eller aff hiertens grund.
Lad ingen ting siunis dig saa god/
At du priser det mig imod.
Gud miskunde oss.
Din Sabbath skalt du holde helligt/
Oc helst skal det være aandeligt/
At du forlader gierning din/
Oc mig i dig lader skaffe min.
Gud miskunde oss.
|113vElsk din Fader oc din Moder/
Tuctemestere/ Herrer oc Konger/
Lyd oc tiene dem aff din mact/
Saa leffuer du lenge i Legems krafft.
Gud miskunde oss.
Plat ingen skalt du sla ihiel/
Ey heffne om du haffuer end skel/
vær ey hadsk/ men fuld met taal/
Elsk din Fiende oc vær hannem huld.
Gud miskunde oss.
Dit Ecteskab holt purt oc klart/
Eller oc bliff i Jomfru stat.
Faste/ vaag/ oc holt Legemit i spægt/
Oc holt dit leffnit reent oc ret.
Gud miskunde oss.
En andens gods skalt du ey stiele/
Ey aagre/ ey met Tiuffuen fiele/
Tag icke vindning offuer skæl/
Met vndset huer som dig flyer til.
Gud miskunde oss.
Falsk vidnisbyrd skalt du ey bære/
Ey liuff paa din Jeffnchristens ære/
For andre du forsuare hans rycte/
Dyl huad du vedst met hannem wtucte.
Gud miskunde oss.
Aff hiertens grund foruden liste/
|114rSkalt du elske din Jeffnchristne/
Begære du hans ey met wræt/
Om du vilt leffue som dig er iæt.
Gud miskunde oss.
O Menniske tenck at Herre Gud
Din synd dig lærer ved disse Bud
At kiende ret/ oc beuiser here
Huordant vort leffnit burde at være.
Gud miskunde oss.
Thi hielpe oss her til Jesus Christ/
Som er vor Meglere vorden vist.
Det er met oss plat intet beuent/
Selff synde wi foruden ende.
Gud miskunde oss.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.