Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[129r]

VI. Gud være loffuit/ altid oc benedidetetc.

D. Morten Luther.

Gud være loffuit altid oc benedidet/
som oss selff haffuer bespiset/
met sit Legem oc met sit Blod/
det giffue oss Herre gud til gode/
Kyrieleison.
|129vHerre ved dit hellige Legem/
det som aff din Moder Maria kom/
dit hellige Blod oc din død/
hielp oss Herre aff all vor nød.
Kyrieleison.
2.
DJt hellige Legem er for oss giffuit
J døden/ at wi skulle leffue.
Jngen større gaffue kunde hand oss skencke/
Der met wi hannem oc hans Død betencke.
Kyrieleison.
Kierlighed O Herre dig saare tuingit haffuer
At dit Blod ey offuer oss klaffuer/
Som betalede all vor skyld/
At oss Gud er vorden huld.
Kyrieleison.
|130r3.
BVd i alle gaffuer oss vil velsigne/
At wi paa hans vey skulle bliffue
J ret Kierlighed oc brøderlige tro.
At den Mad kommer oss ey til wro.
Kyrieleison.
Herre met din Aand oss aldrig forlad/
Men lad oss dig paakalde i allen stad/
At din arme Christenhed
Maa leffue i fred oc samdrectighed.
Kyrieleison.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.