Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[130r]

VII. Der Jesus Christus vor Herreetc. siungis lige som/ O Menniske begræd din synd saa storetc.

DEr Jesus Christus vor Herre
Viste sin tid kommen at være/
At hand skulde tagis aff dage/
Til Bords met sine Discipler sad/
Det Paaskelam hand met dem aad/
Der hand nu Døden vilde smage.
Sagde/ ieg begærede hiertelig/
Førend ieg døer/ nu endelig
|130vMet eder æde Paaskelammit/
Jeg siger eder at her effter
Aff dette æder ieg icke meer/
Førend Guds Rige kommer.
Da vilde hand dem til hiertens trøst/
(At de skulde icke aff syndsens brøst
J Mishaabs banghed falde)
Jndsette sit hellige Sacrament/
Tog Brødit met tacksigelss i hend/
Brød det/ gaff dem/ oc talede.
Tager hen/ æder/ mit Legem det er/
Paa Kaarssens træ alt for eder
Skal det bortgiffuit vorde.
Det giører til hukommelse min
At ieg eder frelser met min pine/
Alle som tro her paa Jorden.
Der Naderen vaar da vel fuldendt/
Fuldkommede hand sit Sacrament/
Styrckte sine Discipler suage/
Tog Kalcken lige maade i sin haand/
Tackit oc gaff dem saa paa stand/
Oc venlig til dem sagde.
Tager hen/ dricker alle/ denne Kalck god
Er det ny Testamentis Blod/
Som ieg paa Kaarssit ophengder
Vdgiffue vorder for eders Synd/
|131rSaa offte i Dricke sammelund
Det giøre ati paa mig tencker.
Huem nu vil æde aff dette Brød/
Oc dricke aff Herrens Kalck/ som hand bød/
Den skal hans død forkynde/
At Jesus Christus Guds Søn god
Paa Kaarssit giorde fuld plict oc bod
For alles vore Synder/
Oc at Gud nu er oss naadig/
Om wi aff Hiertens grund tro sligt/
Oc det til enden fast holde/
Saa skulle wi Guds børn bliffue da/
Oc Himmerigs Arffdeel visselig faa/
Det kand Guds naade volde.
Saa skal huert Menniske prøffue sig vel/
Før hand til Guds bord gaar met skel/
At hand sit hierte ret kiender
Om hand rettelig i Troen staar/
Oc wdi sand Kierlighed fremgaar/
Oc hiertelig staar aff Synden/
At hand ey æder den euige dom/
Der hand ey paa Christi Legem
Ret forskel monne giøre/
Saa skal mand oc Syndsens surdey
Ved den hellig Aand ret vdfeye/
Christo Guds lam til ære.
|131vDer for lader oss alle tillige
Gud Fader vdi Himmerige
Aff gantske hierte bede/
Ved Jesum Christ hans enbaarne Søn/
Som frelste oss ved sin pine oc Bøn/
Oc Døden for oss lidde/
At hand oss met den hellig Aand
Styrcker/ til en fast tro oc sand/
Effter hans ord at leffue
J kierlighed oc enighed/
At hand oss effter denne tid
Den euige glæde vil giffue.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.