Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[116r]

V. Hør til i gode Christne/ huad etc.

Hør til i gode Christne/
huad Gud aff Himmelen tal/
Huo ey vil høre skal vissne/
oc komme til Helffuedis qual.
Jeg er din Gud allene/
Elsk mig aff hiertens grund.
|116vTag ey mit Naffn det rene
forfengelig i din Mund.
Du skalt oc icke duæle
At holde din Sabbaths dag/
Mit Ord lad for dig tæle/
All modgang lettelig drag.
Forældre skalt du ære.
Oc sla ret ingen død/
Lad huer met Freden være/
Din Næste hielp du aff nød.
Leff kysk oc from met ære/
Hoer/ styld/ falsk vidne fly/
Dit Liff du heller ombære
Skalt/ end dette icke sky.
Du aldrig skalt begære
Din Næstis Huss Ager oc Eng/
Eller huad som hans monne være
Ey Hustru Pige eller Dreng.
Gud Fader Søn oc hellig Aand/
Du oss din Naade betee/
|117rFrelss oss alle aff Syndsens baand/
Oc mildelig til oss see.
Vor Siel fri fra all vaade/
Wi bede dig Quinde oc Mand/
Alting vilt i oss raade/
Oc giffue oss ret forstand.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.