Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[118r]

II. Wi tro allesammen paa en Gud/ Himmels skabere etc.

WJ tro allesammen paa en Gud/
Himmels skabere oc Jordens/
Guds Søn sin Faders villie giorde
Paa det wi hans børn skulde bliffue.
|118vHand vil oss forsee vor næring/
Liff oc Siel i hans beuaring/
Altid hand oss vil beuare/
Jntet ont skal oss vederfare/
Hand sørger for oss dag oc nat/
For hand haffuer alting i sin mact.
Wi tro oc alle paa Jesum Christ/
Som er Guds Søn oc vor Herre/
Som aff den hellig Aand vndfangen vaar/
Aff Guddommelig krafft oc ære/
Aff Maria den rene Jomfrue
Jt sant helligt Menniske er vorden/
Pint vnder Pontio Pilato/
Kaarsfest/ død oc jordet/ til Helffuedis foer/
Paa tredie dag aff døde opstod/ til Himmels foer/
Vor Dommere er hand vorden.
Wi tro oc paa den hellig Aand/
Lig met Fader oc met Sønnen/
Som alle bedrøffuedis Husualer er
Met dyrebar Gaffuer oc naader skøne/
All gantske Christenhed paa Jorden/
Jt samfund giorde met sine Orde/
Met hannem vore Synder tilgiffne vorde/
Wi Menniske skulle alle opstande
Effter dette ælende/ it nyt leffnit er oss bered
J euighed til euig tid.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.