Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

|2vEn merckelig Euangelisk vise vor Salighedz vey anrørendis

I Jesu naffn begynde wi
det beste der wi kunde
alt om Gudz ord da siunge wi/
Hører til baade Mend och Quinder/
huor man skal Salighed finde
⁕ Troen det gør ieg siger eder sant/
vid hende faa wi den Helligand/
til Gudz ord at anamme/
Saa lærer voss den ædle scrifft/
man kan ey ander finde
⁕ Joannis i det tredie skulle i forstaa
scriffuis ath Gud elskte Verden saa/
sin Søn for henne ville giffue/
Huo som tror paa Jesum Christ/
han skal met hannem salig bliffue
⁕ Til de Rommerske i det tredie hører mere/
ingen bliffuer salig for Louuens gerninger skeer/
men Synden wi vid hende kende/
met Troen komme wi til det for|3rietteland/
som Paulus oss beuise kan
⁕ Gudz retuished kommer voss vid Jesum Christ/
salig er den som det Tror wist/
sig gantske der paa forlader/
Fordi hans Synder beteckis da/
ey regnis huad heller de ere store eller smaa
⁕ Christ er død for vor ondskaff och Synd/
hoss Gud vor naade er han oc miskund/
vore han icke menniske bleffuen/
Da hagde wi alle værit fortabede/
oc til euig tid forderffuede
⁕ Abraham giorde Gud tilbørlig ære/
der han trode Gudz ord sande at være/
Til de Rommerske i det fierde/
haffuer troen hannem retuished tillagt/
oss til en euig lære
⁕ At wi tro paa Christ Gudz gerning monne det være/
Joannis vdi det siette
Han er oss fød och giffuen gantske/
Kom aff en Jomfru ren och klar/
som i Mandz være aldrig fands
⁕ Om du haffuer en ret Christelig tro
saa beuiss du dig en tiener tro/
i kerlighedz gerning mod den næste/
alt saa som |3vGud haffuer dig beuist/
mod onde oc gode Menniske
⁕ Nu hører huad Gud vid Mosen haffuer budit/
er nogen Arm i eders land
da lad hannem op din Miskunds hand/
hans nød oc modgang lad være din/
beuiss paa hannem Christen tro siden
⁕ Rober nogen i Hiemmelen til mig/
til Synd da skal det leggis dig/
Met aager skalt du vorde fri/
Gud vil det haffue at saa skal ske/
ellers bliffuer du fattig i euig ve
J det femte Matthei læse wi saa/
oss biudis om wi det ret ville forstaa/
vil nogen aff dig borge/
Da giff hannem frest/ vore det en vist/
han monne din fiende vere
⁕ De Aandelige fattige hør Hiemmerig til/
Det skalt du vide til visse/
For penning afflad oc ey for gecke spil
The kerlighed mod din neste/ mod Gud din Tro
saa skalt du i Hiemmerige bo
⁕ Du staar eller gaar i By eller marck
som Gud vid Mosen haffuer sagt/
hans gunst och naade betracte/
Som han dig |4r beuiste ved Jesum Christ/
Louuen fuldkom for alle
⁕ Hør til i Mend vnge och gammle/
Gud skulle i stedze for øyen haffue/
hans budord altid for dem vende/
Lærer hustruer Piger oc Drenge/
eders Børn oc Suenne for wden ende
⁕ En anden ting ieg dig sige vil/
Gudz Ridder om du vilt vere
Spot/ Spe/ skam nød skalt du bære/
met Christo din Herre oc Høffuitzmand
om du vilt hoss Fennicken vere
⁕ Dine Vaaben skulle vere altid paa dig/
saa monne voss Paulus lære/
skiold hielm/ Pantzer skulle nu verge dig/
Der til ith Suerd/ Gudz ord det er/
Thi Satan din grumme Fiende er
⁕ At vere Christi Riddere forsage det ey/
J pine drøffuelse/ oc i din Vey/
hoss dig iette han at vere/
til hannem din lid set haab oc trøst
Saa finder du hannem den Jesum Christ
⁕ Han haffuer affueruundit synd helffuede oc nød/
Och frelst voss fra den euige |4v Død/
voss alle til glæde oc fromme/
hans Børn de hadis oc fortryckis her/
før de til Hiemmerige komme
⁕ Nu lader voss bliffue i dette mod/
Christ Herre vor Gud falle wi til fod/
som alles vor trøstere monne være/
Aff alt ont haffuer han voss løst/
han er vor trøst oc ære
⁕ Dell met voss dit daglige Brød/
spiss voss met dit ord oc naade/
At kende Surdeyen oc raadit Brød/
lære voss det vel/ Thi det forderffuer vor Siæl/
Jeg men all Menniskens lære
⁕ Gud fader vere loff i det høyeste/
der til hans Søn O Christe/
Met dem lige den Helligand/
Loff priss och ære i alle land/
er vor begering alle mand

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.