Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[4v]

Den Hymne Ambrosii Conditor alme siderum/ Met de samme Noder som hun Siungis met

O Stierners skabere i Hiemmelske huss
Som est de tros euige liuss/
Christe |5r som haffuer voss alle igenløst/
hør de ydmyges bedendis røst
⁕ Du som saare ynckede det tilforn/
at Verden bleff i døden forloren/
Da hialp du Verden aff sin siugdom/
och gaff de skyldige Siels legedom
⁕ Der Verdens afften lackinde kom/
da gickst du vd som en Brudgom/
Aff herberit huor du prydet vaar/
saa føddis du aff en Jomfru klar
⁕ For din store mact och Guddoms krafft/
knæler alle ting som du haffuer skafft/
J Hiemmelen och her paa Jord/
Bekender din vilge oc lyder dine ord
⁕ Solen ganger ned/ oc op igen
maanen tendis/ oc falmer sit skin/
Planeterne liuse effter Aarsens tide/
Huer i sin rette Vey vanckendis vide
⁕ Dig bede wi O hellig Christ/
som kommer Verdens dommere vist/
Beuare du voss i rætte tid/
At voss ey skader Dieffuelens id
⁕ Gud Fader være Guddommelig |5v ære/
oc dig hans eniste Søn monne være
Disligist och den Helligaand/
være loff nu oc i allen stund

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.