Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

|25vAue Maria met en/ den Christelige Børne lærdoms enfoldig forklaring aff det gamle oc Ny Testamente/ Ath siungis som Gudz Søn er kommen aff Hiemmelen ned/ Til vor Frue dag i faste/ Oc naar Catechismus predickis/ Eller nogre Historie aff det gamble Testamente

ENgelen indgaangen til Jomfru Marie/
Sagde helsel fuld naade/
Herren met dig du est benedide
Blant quinder i mange maade/
Elizabet sagde oc met tuct/
Velsignet er din liffzens Fruct/
De Tro wi oc alle samme/
Den Marie flyde naade frelste oss aff vaade/
Jesus Christus Amen
⁕ Adam oc Heua der de bleffue skaffte
Effter Gudz egit Billede/
Aff Dieffuelsens had bleffue de fortabte/
Der de hans løgen beuilgede/
Gud truede Slangen dem til glæde/
Oc sagde Quinde Sæd skulde hans hoffuet træde/
Det Tro wi alle sammen/
Den Adam flyde naade frelste |26r oss aff vaade/
Jesus Christus Amen
Cain oc Abel giorde Gud skel paa
Der han Cain fordømde/
Men Abels Offer han gerne til saa/
For han vor wden skrømpte/
Cains vantro manddemord bedreff/
Men Abels Tro til salighed bleff
Det tro wi alle sammen/
Den Abel flyde naade frelste oss aff vaade
Jesus Christus Amen
⁕ Enoch siuende mand effter Adam kom
Predickede denne Tro oc spaade/
Om Gudz vrede oc strenge dom/
Thi lidde han spot oc vaade/
Men Gud gemde hannem met Krop oc Skind/
Oc lod saa Verden fare blind/
Det tro wi oc alle sammen/
Den Enoch flyde naade frelste oss aff vaade
Jesus Christus Amen
⁕ Noe predickede i hundrede Aar/
Der Folck bleffue flere oc verre/
Alle troløsse och Kødelige vaare/
huer vaar sin egen herre/
Thi plaffuede dem Gud met vand flod/
Vden Arcken Vand offuer Verden stod/
Det tro wi alle sammen/
Den Noe |26v flyde naade frelste oss aff vaade/
Jesus Christus Amen
⁕ Loth gode mand i Sodoma/
J troen lidde han stor drøffue/
X Gudz venner kunde mand ey faa/
Der Gud vilde dem prøffue/
Met Jld plaffuede Gud de wfromme/
Lot met sine Døtter lod han vnd komme/
Det tro wi alle sammen/
Den Loth flyde naade frelste oss. et cetera
⁕ Abraham bleff oc en Gudz Mand
For han Gudz løffte trode/
At aff hans Sæd skulde fødis han/
J huilcken Gud salighed loffuede/
Der i fulde hannem oc Jsaac/
Oc Jacob trode den samme snack
Det tro wi och alle sammen/
Den dem flyde naade frelste oss aff vaade. et cetera
⁕ Joseph den yngste blant Jacobs Børn/
Bleff alle de andris herre/
Der de sluppe hannem for Vgle och ørn/
Hans lycke bleff ey des verre/
Aff dem komme alle Jsraels Folck/
Moses oc Aaron bleffue deris tolck/
Det tro wi oc alle sammen/
Den dem flyde naade frelste oss aff vaade
Jesus Christus Amen
|27r⁕ Kong Pharao lod Gud beplaffue
Oc fride sit Folck aff fengsel/
Der de vil de fremmede Guder haffue/
da giorde han dem och trengsel/
Ath de skulde ey i Chanaan Bo/
Vden Josue oc Caleb ene to/
det Tro wi alle sammen/
Den dem flyde naade frelste oss aff vaade
Jesus Christus Amen

De x Gudz Budord

⁕ Paa Sina bierg lod Gud dem giffue/
Sine hellige x budord/
At de skulde i gode geninger bliffue/
Och kende huad Synder de giorde/
dog kunde dem ingen holde foruist/
Vden de der trode paa Jesum Christ/
det Tro wi alle sammen/
den dem flyde naade. et cetera
⁕ At de skulde sig ey selffue leffue/
Gaff Gud dem Dommere oc Konger
der til Propheter som Gudz ord screffue/
Oc truuede met plaffue och hunger/
|27vDer effter vdlagde Gudz hellige Bud/
Och spaade om Christo mand oc Gud/
Det Tro wi oc alle sammen/
Den dem flyde naade frelste oss aff et cetera
⁕ Dauid oc andre ehuad de hede/
Som scrifften oss forkynder/
huad kunde wi andet om dem vdlede/
End at de vaare Syndere/
Men at de komme aff Synd oc nød/
Det skede for Christi pine oc død
Det Tro wi alle sammen/
der dem flyde naade frelste oss aff vaade
⁕ Alt det gamle Testamente/
Viste oss Christ som skulde komme/
den Gud haffuer nu til Verden send/
Oss alle til glæde oc fromme/
Saa er det gamble bleffuit det Ny/
der predickis i Land baade Egn oc By/
dess loffue wi Gud alle sammen/
Emanuel som Gabriel bebudet Marie Amen

Pater noster

VJ bede vor Fader den Hiemmelske Gud
om Siels oc Liffuis nødtørte
At wi kunde fire hans Ord oc Bud/
Oc sty|28rres til dygd aff hierte/
Der met at gøre oc lide hans vilge/
Oc oss dog ingen fra næringen skillie/
Men nyde hans naade alle sammen/
Aldrig met alle i frestelsse falde/
Men frelsis fra Dieffuelen Amen/

Credo.

NAar som wi ret paa en Gud tro/
Fader som alting skabte/
Oc paa hans Søn i Hiemmelen bor/
Som frelste oss fortabte/
Och wi tro paa den Helligaand/
Som hellig gør baade Quinde oc mand/
Der han til Troen fører sammen
Och siden vecker op met Siæl och Krop
Til det euige Liff Amen

Daab oc Sacrament

HVo der Tror oc bliffuer døbt/
han skal vist salig bliffue/
Men huo met andet vil vere igenkøbt/
Til pine vil Christ hannem driffue/
Der paa giffuer han besegling god/
Sit Legeme oc sit hellige Blod/
Det vnde oss Gud alle |28v sammen
At wi saa Tro det wi maa bo
Met Jesu Christo Amen

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.