Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[28v]

Jntroitus met de Noder som Cum Rex glorie siungis met

CHristus som for oss hid til Jorderig kom/
Och aff Maria tog mandom
Han lidde for oss den forsmelige død
Och der met fuldkommelige bøtte det Adam brød/
Oc frelste oss saa aff Helffuedis nød/
Han beuiste stor Guddommelige mandom/
Til Helffuede han Foer oc igen kom/
Och opstod som en Konge from/
han brød Helffuede och dødzens Baand/
Han bant Dieffuelen vor fiende den onde Aand.
⁕ Nu haffuer han vaare fiende vndertraad/
oc døden stunget met sin egen braad
At alt vort wlycke er forraad/
Saa ath alting er nu framgaad
som Propheterne haffde om spaat/
det haffuer oss Christus baad/
der faar glæder eder nu meni|29rge Christne alle/
At Dieffuelen ey maa nu eder offuerfalde/
Men Christum han skal sin Herre kalde/
Han haffuer oss frelst aff Synd oc nød/
oc frit oss fra den euige død/
Oc lid for det Adam brød/
Det gamle Fædre haffde forlaange attraad/
Der haffuer Gud nu vel vdberaad
Som Propheterne haffde spaat/
saa er Christus vnder skrøbelighed hid til Verden gaad/
At wi i hannem haffue naade faat
Thi lader oss alle tacke Gud/
och vere vid ith frit mod/
Prise hannem oc holde hans Bud/
Han er nu bleffuen syndzens Herre/
At wi Syndeløsse maa vere
Oc tiene Gud vdi en fri Aand/
Oc loffue Gud som oss er saa rund/
Oc siunge met en Mund
Alleluia alleluia alleluia.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.