Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[36r]

Jesus Christ vor Frelsermand anderledis fordansket

IEsus Christus er vor Frelsermand
Han løste oss aff Gudz band/
met sin bitter pine oc død
Frelste han oss aff helffuedis nød
⁕ At wi det ey mue forgette/
Saa vil han oss met sig mette/
han giffuer sit Legeme vnder Brød/
Och sit Blod vnder Vinen sød
|36v⁕ Huo som sig vil her til rede/
sin Sag skal han vel offuerlede/
Ath Gud for hans wuerdighed/
Ey maa vorde hannem euig vred
⁕ See til at du Gud Fader priser/
Som dig saa naadelige spiser/
met sin egen Søns Kød och Blod/
Som er din rette plict oc bod
⁕ Du skalt Tro oc icke tuile/
At denne spise hør ey de huile/
Er dig vel/ Saa bliff der fra/
Om du vilt Gudz plage vndgaa
⁕ Men kender du dig Syndefuld/
oc acter at Gud er dig whuld/
Saa see til Christi Testamente/
Oc tag saa dette Sacramente
⁕ Han siger selff kommer i Arme/
ieg vil mig offuer eder forbarme/
vaare i icke Syndere oc vandføre/
Da torde i ingen Læge at spørge
⁕ Hagde du verit for vden brøst/
Da hagde du icke behøffuit min trøst/
Nu kunde du icke selff hielpe dig/
Der faare motte det kaaste mig
|37r⁕ Saa est du end nu brøde fuld/
ehuor ieg haffuer faar dig told/
Derfaar ieg haffuer lad effter mig/
Mit Kød och Blod der met hielpe dig
⁕ Vilt du verdelige det anamme/
Oc mod Dieffuelen braske oc Bramme/
bekend din Synd oc bed om Naade/
Saa gaar du frem for wden vaade

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.