Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[35r]

Om Christi opstandelse

CHrist laa i Dødzens vonde/
For vore Synder giffuen/
han er igen opstanden/
oc haffuer giffuit oss liffuit
Der faare skulle wi vere glad/
hannem tacke oc loffue i allen stad/
oc siunge Alleluia
Alleluia
⁕ Døden kunde ingen tuinge/
blant Mennisker alle paa Jorden/
Det giorde vore store Synder/
i dem wi fødde vore/
Derfaare kom døden saa snart/
och greb oss alle met en fart/
hans fanger maatte wi vere
Alleluia
|35vJesus Christus Gudz eniste søn/
han er i vor sted kommen/
Oc haffuer Synden affslet huer en/
der met haffuer han bort tagit/
fra Døden baade velde oc mact/
oc all hans grumhed nederlagt
han kan oss nu inted skade
Alleluia
⁕ Det vor en vnderlig Strid/
da døden oc Liffuit stridde/
Oc liffuit offuerhaand fick/
och monne Døden affliffue/
Der Scrifften hagde omtalit før/
At en Død den anden sløg/
Han haffuer sin Seyer nu tabit
Alleluia
⁕ Her er det rette Paaske Lam/
der om Gud haffde screffuit/
Det bleff paa Korssit for huer mand/
brent i største kerlighed/
hans Blod renser oss aff all vor synd
at Døden kan oss inted tuinge/
Christus haffuer hannem offueruundit
Alleluia
⁕ Saa holde wi nu den store høytid/
met Hiertens frøyd oc glæde/
Ath Gud er oss nu mild oc blid/
och haffuer oss løst aff møde/
han er selffuer det euige Liuss/
Han kan vort Hierte ret vnderuise
wi skulle nu fly Syndsens Mørckhed
Alleluia
|36rGudz ord skulle wi effter følge/
det er vor Siælis søde Brød/
Menniskens lerdom ey skade/
han er oss ond och icke god/
Christus vil vor Siælis mad være/
hans ord all ene skulle wi beuare/
Ret tro kan andet ey lide
Alleluia
⁕ Han haffuer oss frelst fra Synd och død
alt met sin bitter pine/
Thi skulle wi Synden offuergiffue/
staa op oc bliffue nu rene/
Oc leffue alle retuiselig/
oc elske huer anden vden suig/
Det vnde oss Christus Amen
Alleluia

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.