Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[37v]

Veni sancte Spiritus Alleluia

KOm Helligaand o herre Gud
opfyl met din naade oc miskund
dine Christnis hierte hu oc sind
Din brendendis kerlighed i dem optend/
O Herre met din naadis Liuss/
der met bepryd vort hiertis huss/
Hent dem tilsammen i Verden bo/
aff alle Tungemaal til en Tro/
Alleluia alleluia
|38r⁕ Du hellige Liuss oc visdoms port/
Lad oss opliusis met Lifsens ord/
oc ler oss Gud ret alle ath kende/
Aff hiertens grund hannem Fader at kalde/
O Herre beskerme oss fra fremmede lære/
at wi ingen Mestere atspørge mere/
End Jesum Christ vor Frelsere kære/
Ath vor Tro kunde til haannem all ene vere/
Alleluia loffuer Herren
⁕ Du hellige Jld oc søde trøst/
hielp oss nu i all vor brøst/
din vilge altid effter atfølge/
oc lad ingen modgang oss fra dig skillie/
O Herre met din Guddoms krafft
styrcke oss wsle oc giff oss mact/
Gennem sorg oc bedrøffuelse/
at komme til dig vor Frelsere/
Loffuer Herren Alleluia
⁕ O sandhedz Kilde oc hiertens frøyd
met Aandelig smycke vore hierte bepryd
At wi met haab oc en Christelig Tro/
met Gud oc vor neste i kerlighed Bo/
O hiertens Herre oc Aandelige Liff/
bestrid i oss alle Syndzens kiff/
Skenck oss din gunst oc stat oss bi/
At wi ey falle i den Aandeli|38vge kri
Alleluia Loffuer Herren
⁕ O Gud all ene vor hiertens trøst/
aff tho i oss all Syndzens brøst/
Din ild dit vand/ dit sandhedz Liuss/
Lad brende och tho vort Aandelige huss/
O Herre Gud i euighed/
wi tacke din barmhiertighed/
Beuar i oss det du haffuer giort/
Met Aandelig krafft och hellige Ord/
Loffuer Herren Alleluia

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.