Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[38v]

En Sequentz at paakalle den Helligaandz naade met/ Oc siungis disse fire effterfølgende Vers aff samme sequentz mellem huer Vers aff/ Nu bede wi den HelligAand/ Som her effterfølger

VJ arme Adams Børn alle/
wi ere saa dybt i Synden faldne/
Thi ville wi alle Gud paa kalle
Nu bede wi ⁕
Nu bede wi den Helligaand/
alt om den Christelige tro oc ræt forstaand/
Der oss Gud beuare
oc sin naade sende/
Naar wi heden fare/
aff dette elende Kyrieleys
⁕ Du verdige liuss giff oss dit skin/
Lær oss ath kende Christum Jesum all ene/
At wi met hannem bliffue/
vor kære Frelsermand/
Som oss monne indlede
til det foriette land/ Kyrieleyss
VJ hade alt det oss er emod/
Een vil ey vere den anden god/
Thi giff du oss ith bedre mod
⁕ Du søde Aand skenck oss foruist/
At wi maa dricke aff dit kerlighedsens bryst/
At wi vdaff hiertet/
huer anden elske/
Met ith sind i Christo
haffue baade fred oc ro Kyrieleys
HVer er gantske forfengelig/
Ey wden Kød oc Blod/ met falsk oc suig
Thi ville wi nu alle bede dig
⁕ Du ypperste trøstere i all vor nød
Hielp at wi forsmaa Verdens spaat och |39v wselhed/
At wi bestandige bliffe/
paa vor siste ende/
Naar wi met Dieffuelen kiffue
Om dette elende Kyrieleys

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.