Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[41v]

Gud Faders Søn oc den HelligAandz paakaldelse

GVd Fader bliff du nu met oss
och lad oss icke forderffue/
gør oss aff alle vore Synder fri/
den stund wi heden skulle fare/
Fra Dieffuelsens suig oss vel beuare/
vor Tro vdi oss vil styrcke/
Paa dig lad oss nu Bygge/
aff hiertens grund oss trøste/
Dig wi oss giffue aff gantske mact/
Met alle ret Christne Menniskis act/
At wi vndfly all Dieffuelsens liste/
Met Gudz ord wi oss beuare
Amen Amen sandelige saa/
Saa siunge wi Alleluia
|42rJesus Christus bliff du nu met oss/
och lad oss icke forderffue/

Som tilforn/

Helligaand bliff du nu met oss/

et cetera

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.