Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[73v]

Den xiiii. Psalme Domine quis habitabit. at siungis som En neues leyd wyr heben an.

O Herre Gud i Hiemmerig/
huo skal bo i din Leyre/
huile sig paa dit hellig Bierg/
oc sig daglige forbedre/
Det skal den gøre/ der du ind føre
for wden vantroens lyde/
Der retuished haffuer til sted
mod ingen mand at bryde/
At huer sit egit maa nyde
⁕ Den der taler aff hiertet sand/
och |74r ingen met tunge bedrager/
Gør ey sin neste skade oc Tant/
Ey spaat mod dem oplegger/
De Gud forsmaa passer han ey paa/
Gud fryctige Folck han ærer/
Han suerger Eed oc holler det sedt/
Met Aager han sig ey nærer/
Smugenset han ey op bærer
⁕ Huo disse tingist haffuer til sed/
ath holde wbrødelige/
met Gudz hielp bliffuer han vel ved/
ath Bo i Hiemmerige
For Christi skyld er Gud hannem huld/
Han giffuer oss det alle sammen/
Der faare skal vere baade priss och ære/
Den euige Gud alt sammen/
Nu och euindelige Amen

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.